Divadlo

Divadlo

Divadlo a divadelnost

Vzdělávací oblast:

Literární výchova, dramatická výchova

Téma:

Tradičně se literatura dělí na poezii/lyriku, prózu/epiku a drama, drama se však nerealizuje verbálně, ale hereckým jednáním, a tím se liší od poezie a prózy. Text je jen jednou z řady složek dramatu. Metoda výuky má tento fakt respektovat a cílem je, aby frekventanti poznali a pochopili specifiku divadla a dramatu a jejich principiální odlišnosti od prózy a poezie.

Látka - tři varianty, nejlépe navazující

Varianta A - Elementy

 1. Jednání se od chování liší svou zacíleností – hry a cvičení, zejm. pantomimická, srovnávající chování a jednání a jednání nedramatické s jednáním dramatickým, které řeší konflikt nebo překonává překážku.
 2. Jednání probíhá v situaci – situace je vztah dvou a více prvků, resp. osob v daných okolnostech; v divadle se realizuje v podobě mizanscény – etudy na vytváření mizanscén.
 3. Řetězení situací vytváří děj – improvizace a pantomimy dějů nedramatických i dramatických – jejich rozdíly.
 4. Dialog posunuje děj, charakterizuje postavy, vytváří napětí – viz Styan, první scéna Ibsenova Rosmersholmu.
 5. Hra v roli – mimkry, miméze, tj. proměna člověka jako základ herectví - etudy: proměna člověka.

Varianta B – Výstavba dramatu a její typy

 1. Výstavba dramatu klasická, „aristotelovská“ – expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa – příklad: některá z řeckých tragédií a komedií – četba + realizace úryvků
 2. Výstavba dramatu epická, „korálková“

a) některá z epických her, např. z absurdního dramatu,

b) Brecht – četba + realizace úryvku

Varianta C - Žánry a typy divadla

 • komedie dell arte (pokus o realizaci podle scénáře),

 • loutkové divadlo (pokus o realizaci),
 • hudební divadlo (opera, muzikál) – záznam
 • klasická pantomima (Fialka, Marceau) – promítání záznamů

Vše s komentáři a reflexemi

Literatura:

Aristoteles: Poetika, různá vydání

Jan Bernard (= Jan Kopecný): Co je divadlo, SPN, Praha, 1983

Jan Císař: Člověk v situaci, ISV nakladatelství, Praha 2000

Gustav Freytag: Technika drámy, přel. M. Dedinský, SNKL, Bratislava 1959

Jaroslav Hlavsa – Marta Langová – Jiří Všetečka: Člověk v životních situacích, Academia, Praha 1987

Zdeněk Hořínek: Úvod do praktické dramaturgie, ÚKVČ, Praha 1980

Jaroslav Pokorný: Složky divadelního výrazu, Praha 1946

Luděk Richter: Literatura, divadlo a my, ÚKVČ, Praha 1985

John Louis Styan: Prvky dramatu, přel. Frant. Vrba, Orbis, Praha 1964

Otakar Zich: Estetika dramatického umění, 2. vyd., Panorama, Praha 1987

 • a velké množství další literatury

Slovensko Demokracie, hodnoty a lidé