Úvod

Oznamujeme smutnou zprávu, že nás 9. října 2023 ve věku 92 let navždy opustila naše prababička, babička a maminka Eva Machková

rodina@evamachkova.cz

Kurzy

Osobní setkání i on-line

Knihy

Publikace k přečtení

Glosy

Chtele-li blog

O mně

Dramatickou výchovou se zabývám přes padesát let. Vyrůstala jsem v Mladé Boleslavi, po maturitě jsem studovala divadelní vědu na DAMU (1950 - 54), tři roky jsem pracovala jako lektorka v Městském divadle v Ml. Boleslavi. V letech 1964 – 70 jsem dálkově vystudovala pedagogiku na FF UK. Od roku 1961 až do odchodu do důchodu (1989) jsem pracovala jako odborná pracovnice ÚKVČ (dříve ÚDLUT, nyní NIPOS-ARTAMA), metodického pracoviště pro amatérské umělecké aktivity. Od 60. let jsem budovala základnu české dramatické výchovy organizačně (přehlídky dětských souborů), publikační i vzdělávací činností, a vytvořila jsem i okruh spolupracovníků – vedoucích souborů, učitelů tehdejších LŠU a lektorů; v letech 1964 – 74 jsem redigovala časopis Divadelní výchova. V roce 1992 jsem zakládala Katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze a první tři roky jsem ji vedla, od r. 1995 na ní působím jako pedagog se zaměřením na didaktiku dramatické výchovy a na problematiku námětů a látek pro DV.

Publikace dosud dostupné

Úvod do studia dramatické výchovy. 3. upravené vyd., NIPOS- ARTAMA, Praha 2018

Dramatika, hra a tvořivost, H + H, Praha 2017

Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta 2007.

Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011.

Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry. DAMU – Kant, Praha: 2013

Nástin historie a teorie dramatické výchovy, NAMU Praha 2018

Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Portál 2013

Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk, Portál 2013

Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012.

Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, 2. doplněné vyd., Praha: AMU, Katedra výchovné dramatiky, 2012,

Škola dramatickou hrou. Dramatická výchova v primární škole.Eva Machková, Olga Králová,

František Oplatek a kolektiv, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2019 - objednávky na www. knihkupectviOU.cz, cena 180.- Kč

Dramatická výchova Soni Pavelkové.** Sestavila Eva Machková. Nipos-Artama, Praha 2019

Publikace vydané NIPOS-ARTAMA lze objednat v redakci na adrese Fügnerovo nám. 5, B.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, knihy nakladatelství AMU, Portálu a H + H v internetovém knihkupectví KOSMAS