Ruština

Ruština

Projekt Děti modrého plameňáka – osm lekcí na námět knihy V. Krabívána, snad bude srozumitelný i pro příslušníky generace, která už nezažila školní výuku ruštiny. Konec konců nejde o detaily, ale o koncepci práce a o použité metody. Projekt je zajímavý i volbou předlohy, Krabíván patří ke generaci ruských autorů, kteří 2. světovou válku zažívali jako děti, které trávily dny v nevytopených bytech, většinou o hladu, bez matek pracujících v mnohahodinových směnách v zbrojním průmyslu, a přirozeně i bez otců, kteří byli na frontě, pokud ještě žili. Jejich pohled na válku je proto věcný a zcela nepatetický. Z Krapivinových knížek u nás vyšly ještě Za fialovým šípem (1973), Stín karavely (1976), Jezdci ve stanici Rosa (1979) Talisman odvahy (1984) a Vlak do stanice Nekonečno (1990).

Děti modrého plameňáka

Kateřina Dudová

předlohu pro projekt jsem si zvolila Děti modrého plameňáka (Дети cинего Фламинго) Vladislava Petroviče Krapivina (1981). U nás Děti modrého plameňáka vycházely v 33. ročníku časopisu Ohníček s ilustracemi Adolfa Borna. Na většině ruských webových serverů knihu doporučují pro děti ve věku od deseti do třinácti let. Osobně se domnívám, že knihu snadno přijmou i starší děti (a dospělí taktéž) – obsahuje fantazii, dobrodružství, zdůrazňuje lidské hodnoty, nabízí mnoho materiálu k zamyšlení. Zdálo se mi tedy, že příběh má co nabídnout celému věkovému rozmezí, s nímž jsem měla pracovat. Navíc já sama jsem příběhem chlapce Žeňky byla uhranutá a rovnou při prvním čtení se mi z mysli vynořovaly nápady, jak by se s předlohou dalo pracovat. A protože jsem počítala s tím, že se děti v rámci projektu budou setkávat s originální ruskou verzí, uvítala jsem, že jazyk je i pro začátečníky z velké části srozumitelný, ale přesto barvitý. Pro vtažení dětí do příběhu dobře funguje i fakt, že jeho vypravěčem je sám hlavní hrdina Žeňka který se dostane na ostrov, jemuž vládne Drak a kde je všechno zakázáno nebo nařízeno. Žeňka po různých peripetiích s přáteli ostrov vysvobodí.

Projekt jsem realizovala se skupinou kroužku ruského jazyka, který vedu v Základní škole v Trhovém Štěpánově od začátku prosince 2015. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin v učebně anglického jazyka. Je to klasická učebna s uspořádáním lavic do tvaru písmene U, s tabulí a zvukovým a promítacím zařízením. Celou učebnu pokrývá koberec a uprostřed místnosti, právě díky uspořádání lavic, je malý prostor, který lze využít jak pro činnosti v kruhu, tak pro nepříliš náročné pohybové aktivity. Je to skupina začátečnická, ve věkovém složení od páté do deváté třídy (tři dívky z páté třídy, dvě dívky a jeden chlapec z osmé třídy a chlapec a dívka z deváté třídy), Těsně před začátkem realizování projektu se počet ustálil na osm žáků, z nichž dva jsou chlapci, zbytek dívky. Věkový rozdíl, ač jsem z něho měla obavy, se nijak zásadně neprojevuje. Vypadá to, že děti se ruštině doopravdy věnovat chtějí a jsou v hodinách velmi aktivní. Navíc je to skupina nesmírně citlivá, tolerantní, žáci mezi sebou mají dobré vztahy a jsou schopni spolupracovat. Kromě toho otevřeně přijímají nové cesty ve výuce jazyka. Většinu metod a technik, které jsem do projektu zařadila, si během předcházející výuky alespoň jednou zkusili. Ruštinu s dramatickou výchovou tedy propojuji již od samého začátku (např. oslovování v ruštině jsme probrali při práci s pohádkou O veliké řepě). Žáci před tím prošli tematickými okruhy seznamování a rodina, znali používání slovesa být, základní tvorbu záporu, ruské oslovování a většinu písmen azbuky. Byli zvyklí, že často mluvím rusky a i oni sami si navykli ruštinu používat co nejvíce. Ze začátku se někteří báli mluvit, ale netrvalo dlouho a začali být stále aktivnější.

Minimálně z padesáti procent byla v lekcích, věnovaných Dětem modrého plameňáka, užívaná ruština. Na některé pokyny v ruštině jsou žáci zvyklí z předchozích hodin, některé jsou snadno pochopitelné. Podle náročnosti instrukce (nebo pokud nevychází čas) mluvím rusky a pokud vidím, že žáci nerozumějí, přeložím instrukci do češtiny. Často se stává, že žáci sami od sebe začnou nahlas překládat, co říkám. Výhradně česky mluvím pouze, pokud nám nestačí čas. Žáci vzhledem k tomu, že jsou to začátečníci, v rámci projektu mluví rusky v případech, že danou věc už umí říci. Jinak mluví česky.

Prameny

КРАПИВИН, Владислав Петрович. Дети синего фламинго. 1980. Dostupné z WWW: https://www.branah.com/russianphonetic

KRAPIVIN, Vladislav Petrovič. Děti modrého plameňáka. Přel. Josef Týč. Il. Adolf Born. In: Ohníček, roč. 33, r. 1982-1983.

Průběh projektu

Cíle:

Vzdělávací:

    • Žák se seznámí s literárním dílem Děti modrého plameňáka Vladislava Petroviče Krapivina, podílí se na interpretaci pomocí metod a technik dramatické výchovy, a tím hlouběji pronikne do příběhu a jeho klíčových momentů a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledá souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem a lépe pochopí jednání a motivaci postav. Na základě vlastního zážitku hledají souvislosti mezi literárním dílem a skutečným životem.
 • Žák si rozšíří slovní zásobu o zásobu vztahující se k příběhu Děti modrého plameňáka a na základě příběhu si upevní již získanou slovní zásobu.

Osobnostní a sociální:

 • Žák rozvíjí schopnost spolupráce ve skupině.
 • Žák rozvíjí schopnost nezávislého myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek.

Dramatické:

 • Žák rozvíjí fantazii a tvořivost.
 • Žák rozvíjí improvizované jednání v roli.

PRVNÍ LEKCE: ÚVOD DO PŘÍBĚHU

Přítomno žáků: 6 (z toho 2 chlapci a 4 dívky)

Plán lekce

Náměty: přátelství, pronásledování, rozhodnutí, protiřečení

Cíle lekce:

 • Žák na základě vstupů do role Žeňky uplatňuje již nabyté jazykové dovednosti (seznamovací fráze při rozhovoru s Ktorem nebo v textu o setkání s Tachomirem Ticho) a poznává tak vztahy příběhu.
 • Žák spolupracuje ve skupině při přípravě rozehrávaných živých obrazů.
 • Žák se učí formulovat své myšlenky a názory.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

10 min

Poslech retrospektivního textu z audioknihy

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list – Úvod do příběhu

Organizace: kdekoliv v prostoru, pak v kruhu

Realizace:

 • Žáci zaujmou jakoukoliv polohu (mohou ležet, sedět, stát) kdekoliv v prostoru, aby se cítili příjemně a dobře se jim vnímala řeč rodilého mluvčího z nahrávky. Poslouchají úryvek z audioknihy a snaží se mu porozumět. Po poslechu nechá učitel dětem trochu času, aby si každý mohl utřídit, co slyšel.
 • Sezení v kruhu. Učitel se ptá: „Čemu jste rozuměli? Mohli byste na základě toho odvodit, co se stalo? Co jste se dozvěděli?“ Žáci odpovídají.
 • Pak žáci dostanou pracovní list, kde je mj. úryvek (v ruštině), který právě slyšeli. Učitel znovu pomalu čte text, žáci ho vnímají očima. Nastává překlad po krátkých částech – učitel čte, žáci se snaží překládat. Pokud neví, učitel provede pantomimický překlad.
 • Debata a zápis domněnek: „O jakých postavách byla řeč? Kdo to mohl vyprávět? Kolik mu / jí asi mohlo být let? Jaký druh příběhu by to mohl být?“ Učitel zapisuje domněnky na tabuli, žáci si je píší do pracovního listu. Pak učitel upřesní vypravěče-hlavní postavu – položí před žáky dřevěnou dýku, kšiltovku, nakonec obrázek Žeňky (ilustraci Adolfa Borna). „Kolik Žeňkovi mohlo být? Kdy se příběh odehrává?“ Učitel dodá informace: Jednou v létě Žeňkovi rodiče odjeli do Moskvy a on měl přespávat u babičky. Přes den trávil prázdninový čas se svými kamarády, měli rádi akci a dobrodružné příběhy.

Průběh:

Všichni žáci bez výjimky na poslech zůstali na svých místech v lavici (pokud se pracuje v lavici, nikam jinam nesedají). Poslouchali pozorně a se zaujetím, někteří si po během poslechu začali psát poznámky.

Do debaty o tom, čemu v úryvku rozuměli, se postupně zapojil každý s něčím. Nutno podotknout, že tomu hlavnímu porozuměli. Můj pantomimický překlad se týkal jen drobností. Tady jsem nakonec nechala žáky v lavici, ale na následující diskuzi už jsme se přesunuli do kruhu. Zajímavá byla diskuze o tom, kdo by mohl příběh vyprávět a o jaký typ příběhu jde – příběh by mohl vyprávět starý pán, který vzpomíná na své mládí, vypravěčem by mohlo být dítě, protože nemluví moc vznešeně. Příběh by podle dětí mohl být pohádka nebo něco hodně fantastického, protože tam vystupuje pták, který pravděpodobně s tím, kdo příběh vypráví, kamarádí, a mluví se tam o poustevníkovi a o tom, že se najednou objevila dýka.

Děti se trefily i do Žeňkova věku a nakonec jsme se společně dobraly i doby, kdy se příběh odehrává.

3 + 7 min

Krátce rozehrávané živé obrazy: Jak Žeňka trávil prázdniny s kamarády? Na co si hráli, jaké dětské hry apod.?

Pomůcky: žádné

Organizace: ve skupinách po 3, v prostoru

Realizace: Žáci ve skupinách vymýšlejí krátce rozehrávané obrazy toho, jak Žeňka trávil s kamarády prázdniny. Poté následuje prezentace jednotlivých skupin, přičemž ti, kteří nepředvádí, se stávají aktivními diváky. Říkají, co viděli. Po skončení činnosti se učitel zeptá, zda by děti chtěly rusky umět něco z toho, co Žeňka s kamarády dělal. Učitel aktivitu uzavře tímto: „Ano, i tak si Žeňka s kamarády hrál, ale nejčastěji si hráli na válku…

Průběh:

Žáci se s elánem vrhli do vymýšlení. Obě skupiny vymyslely dokonce dva rozehrávané obrazy – jak chlapci hrají hledanou a na babu. Druhá skupina vymyslela hru na schovávanou a hraní kuliček. To všechno se odehrávalo venku. Všechny tyto hry pak žáci chtěli znát i rusky: игра в прятки (hra na schovávanou), игра в салки (hra na babu), игра в шарики (kuličky), игра в поиск предметов (hledaná).

2 + 7 min

Hra na válku (Игра в войну) – píchaná +četba o seznámení a spřátelení Žeňky s Toljikem

Pomůcky: úryvek textu v pracovním listu Žeňka se spřátelí s Tojikem

Organizace: ve vymezeném prostoru, pak v lavicích

Realizace:

 • Učitel hru uvodí: „I tak si Žeňka s kamarády hrál, ale jejich oblíbenou činností byla hra na válku. A my se teď jimi staneme. Žeňka a kluci měli jako zbraně dřevěné meče nebo klacky, nám však postačí naše ruce.“ Žáci si dají jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a ostatní ze hry odstranit. Hráč je ze hry vyřazen ve chvíli, kdy ho někdo rukou-mečem píchne přibližně mezi lopatky. Vítězí ten, kdo zůstává poslední. Pak následuje tatáž hra, jen s možností vysvobozování ostatních hráčů – osvobození proběhne, když dosud živý hráč podá vyřazenému hráči ruku.

 • A právě tak se seznámil Žeňka s Toljikem. Při jedné z her na válku, zrovna když hráli proti sobě (a ještě se neznali), se nad ním Žeňka slitoval a neshodil ho do příkopu s kopřivami (i když by to jeho partě přineslo vítězství). Po hře si spolu povídali a domlouvali se na příště.“
 • Četba textu o spřátelení s Toljikem a současné vyplňování v pracovním listu – Žáci se snaží přečíst krátké úseky vět (po slovech, ruštinu dělají teprve od prosince, ale čtou-luští azbuku rádi a často čtení obtížnějších textů vyžadují, protože klasické učebnicové je nebaví). Zbytek textu čte po částech učitel, žáci překládají, v případě potřeby učitel provádí pantomimický překlad. ® Po přečtení textu: „Na konci se říká, že ,tady nešlo o dýku´, tak o co podle vás šlo?“ Žáci odpovídají.

Průběh:

První varianta hry (bez možnosti vysvobození) byla oproti druhé variantě střídmější. Ve variantě s možností vysvobození jako by žáci dostali víc odvahy riskovat, když žili s vědomím, že jim někdo může pomoci. Druhá hra byla dynamičtější a víc se u ní projevovalo strategické myšlení. Žáci se shodli, že je skvělé, když se na někoho můžete spolehnout, nebo když vám pomůže člověk, kterého buď neznáte, nebo byste to od něj nečekali.

Při čtení a překladu byli žáci velmi aktivní. A po skončení práce s textem se došlo k závěru, že Žeňka, který dostal od Toljika krásnou dýku, byl rád zejména proto, že našel nového kamaráda.

Žeňka je sledován

Pomůcky: kostýmní znak pro Ktora Echo (čepice) a znak pro Žeňku (dýka od Toljika)

5 min

Organizace: chůze v prostoru

Realizace:

10 min

Hra na pronásledovatele: Každý si v duchu vybere jednoho člověka, kterého bude pronásledovat. U své oběti se musí držet co nejblíže. Následuje reflexe: „Co jste cítili v době pronásledování? Stalo se vám někdy něco takového?“ Žáci odpovídají. Pak učitel předá informaci, že přesně to zažil Žeňa, když jel po rozhovoru s Toljikem přespat k babičce. Celou dobu ho pronásledoval nějaký muž a Žeňka neznal důvod pronásledování. Co by mohl Žeňka dělat?

 • Rozhovor s Ktorem Echo: Učitel vstoupí do role Ktora Echo (když má na hlavě čepici, je v roli Ktora, ale když čepici nemá, je zase učitelem) a žáci jsou v kolektivní roli Žeňky (před nimi je položen Žeňkův znak – dýka od Toljika). Žáci v roli Žeňky se od Ktora snaží dozvědět, kdo je a proč ho pronásleduje. Na to, co už žáci umí (např. základní seznamovací fráze), se ptají rusky, na zbytek česky. Učitel v roli Ktora musí dbát na to, aby se žáci dozvěděli, že je z ostrova Dvid, kde vládne strašný Drak a ostrované jsou velmi utlačovaní, a podle legendy ostrov může zachránit právě takový chlapec, jako je Žeňka (je to přece rytíř – má dýku, štít, vůbec ho nezajímá, že to jsou hračky)… Vyzývá Žeňku, aby s ním odešel na ostrov a pomohl mu. Žáci se rozhodují, zda s Ktorem půjdou, nebo nepůjdou.
 • Výstup z rolí a reflexe

Průběh:

Nejčastěji žáci jmenovali pocit nebezpečí (опасность), nejistoty (неуверенность), strachu (боязнь) a zábavy (развлечение), ovšem s tím, že by to nechtěli zažít (a někteří už dokonce měli pocit, že je někdo sleduje). Některým se zdálo zajímavé, být zároveň pronásledovatelem a zároveň pronásledovaným – oceňovali možnost zkusit si obě možnosti.

Rozhovor s Ktorem Echo měl neuvěřitelný spád – je znát, že se žáci s touto metodou v hodinách ruštiny už párkrát setkali, a tak do činnosti šli s velkou vervou. A nutno podotknout, že i já si připadám jako učitel v roli mnohem jistější, víc si ji užívám a mám pocit, že moje reakce jsou plastičtější a více se mi daří rozhovor směřovat tam, kam chci. Všichni se jednomyslně shodli, že Žeňka Ktorovi pomůže ostrov od strašného útisku zachránit.

10 min

Čtení a poslech textu

Pomůcky: úryvek z audioknihy, pracovní list – Žeňka na ostrově

Organizace: frontální nebo v kruhu

Realizace: Žáci poslouchají nahrávku a přitom sledují text. Každý má potom chvíli na vlastní samostudium textu a na srovnání myšlenek. Všichni se podílejí na rozklíčování toho, co se v úryvku stalo, tučně označené výrazy žáci čtou a překládají (většinu z nich totiž umějí používat – jsou to seznamovací obraty). Následuje debata – jak je možné, že vládce ostrova tvrdí, že na ostrově žádný útisk není, kdežto Ktor Echo tvrdí opak. Tím se načne hlavní téma příští lekce.

Průběh:

Debata byla velmi plodná. Jako důvod, proč vládce Tachomir Ticho říká, že na ostrově není žádný útisk, padly tyto nápady: 1) Tachomir Ticho není opravdový vládce, někdo stojí nad ním (možná ten Drak) a on se bojí vzdorovat, 2) Ktor Echo Žeňku jen vylákal, aby třeba ublížil jeho rodičům, 3) Na ostrově žádný útlak není, ale Ktor Echo chce získat vládcovo místo, a tak využije starou legendu, 4) Tachomir Ticho je původcem všeho zla, ale hraje si na neviňátko.

5 min

Reflexe

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Co se vám na hodině zdálo zajímavé? Co bylo složité? Co vás zaujalo na příběhu?

Průběh:

Pozitivní ohlas získaly hry (na pronásledovatele, na válku), protože si děti mohly, i když v jiné míře než v příběhu, zakusit, co Žeňka prožíval. Největší ohlas má stále vstup učitele do role. Přibližně polovině dětí se zdá nejtěžší ostatním něco předvádět, protože se prý stydí, ale zároveň většina uznává, že se lépe vžijí do příběhu. Některé děti by uvítaly, kdyby se četlo ještě více, takže budu muset promyslet míru práce s ruským textem. Samozřejmě mě těší, že projevují zájem, ale musím vzít v potaz vše, co se projektu týká.

DRUHÁ LEKCE: ÚTLAK

Přítomno žáků: 5 (z toho 2 chlapci a 3 dívky)

Plán a průběh lekce

Náměty: útlak, nespravedlnost

Cíle lekce:

 • Žák podle svých možností jedná v ruštině v roli hrdiny příběhu Žeňky.
 • Žák prostřednictvím vstupu do rolí, skupinové spolupráci a diskuzi zkoumá problematiku útisku a hledá jeho projevy ve skutečném životě.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Opakování z minula

3 min

Pomůcky: obrázek Žeňky a Ktora Echo

Organizace: frontální

Realizace: Učitel klade otázky (rusky, v případě, že žáci nerozumějí, otázku přeloží), žáci odpovídají (co znají, tak rusky, jinak česky). Otázky a odpovědi:

 • Jak se jmenuje tento chlapec / Как зовут этого мальчика? (Učitel ukáže Žeňkův obrázek) Этого мальчика зовут Женька.
 • Na co si často hraje Žeňka se svými přáteli? / Во что часто играют Женька со своими друзьями? Они часто играют в войну.
 • Kdo je Toljik? / Кто Толик? Толик — это новый друг Женьки.
 • Jak se Žeňka s Toljikem seznámili? / Как познакомились Женька с Толиком? Во время игры в войну.
 • Co Toljik Žeňkovi daroval? / Что Толик подарил Женьке? Деревянный кинжал.
 • Kdo Žeňku sledoval, když se Žeňka vracel domů? / Кто пресследовал Женьку, когда он возвращался домой? Женьку пресследовал Ктор Эхо.
 • Proč? / Почему? Он хотел, чтобы Женька спасил остров Двид, потому что на этом острове гнёт.
 • Co má Žeňka udělat, aby se mu podařilo zachránit ostrov? / Что Женьке надо сделат чтобы спасить остров? Женьке надо убить Ящера.
 • Kdo je vládcem ostrova Dvid? / Кто является правителем острова Двид? Правителем острова Двид является Тахомир Тихо.
 • Co si Tachomir Ticho myslí o útlaku na ostrově? / Что думает Тахомир Тихо о гнёте на острове? Тахомир Тихо думает, что не надо бороться с гнётом. На острове никакой гнёт.

Průběh:

Děti si dění z minulé lekce dobře zapamatovaly. A nejen to – na otázky odpovídaly převážně v ruštině. Jistě, s chybami, ale důležité je, že se snaží mluvit a používat novou slovní zásobu, kterou si zapamatovaly i bez memorování a „pouze“ na základě procházky příběhem.

5 min

Rozehřátí (Давайте разогреемся!)

Pomůcky: Žeňkova dýka.

Organizace: v prostoru

Realizace: Jeden z žáků (případně ze začátku učitel) se stává služebným dohlížejícím na pořádek. Je u něho schovaná Žeňkova dýka. Tento příslušník pořádkové služby je na opačném konci místnosti než ostatní hráči, je k nim otočen zády, má zavřené oči, ale velmi napjatý sluch. Zbylí žáci se snaží pořádkové službě vzít dýku (pokud se jim to podaří, hra končí). Musí se snažit být co nejtišší, protože jakmile příslušník pořádkové služby uslyší nějaký zvuk (porušení pořádku), otáčí se slovy: „Равновесие порядка больше всего!“ Žáci musí okamžitě zkamenět. Pokud se někdo hne, stráž ho vyslovením jeho jména označí. Pokud se tak stane dvakrát, hráč se také stává příslušníkem pořádkové služby. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Děti byly do činnosti velmi zapálené. Upřímně řečeno, trochu jsem měla obavy, aby hra nesklouzla do obyčejné zábavy, ale žáci ji brali se vší vážností. Velice cenná byla reflexe po rozehřívací hře. Jeden chlapec z deváté třídy dokonce odhalil praktiku pořádkové služby (s níž se pořádně ovšem žáci teprve měli seznámit) – to, že se pak musel stát tím, proti čemu ze začátku šel, bral jako pokus o přetvoření člověka, jako by se z něj najednou stal někdo jiný.

10 min

Rozhovor s Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira (čepice, ale jiná než pro Ktora)

Organizace: v prostoru (učitel v roli Tachomira sedí na křesle, žáci v kolektivní roli Žeňky sedí proti němu)

Realizace: Žáci v roli Žeňky se snaží od Tachomira zjistit, jak to doopravdy je s útlakem na ostrově, když on sám ho popírá, ale Ktor nikoliv. Učitel v roli Tachomira pro svoje argumenty vychází z toho, že není potřeba bojovat proti nějakému útisku, protože na ostrově žádný není. Navíc Drak je jinak velmi hodné a mírné stvoření, jen má trochu citlivý nervový systém. To pak reaguje i na to nejmenší porušení pořádku. A pokud je těch porušení hodně, tak se zlobí. Před třemi stoletími se dokonce stalo, že pobořil město. Ale od té doby prý lidé žijí v míru, klidně a spokojeně, nikdo neporušuje zákony a Drak je také spokojen. Jen jednou za měsíc vždy vyleze z jezera a kontroluje, zda je všechno v pořádku. Důležité je, aby učitel předal konkrétnější informace o legendě, která praví, že nějaký mladý rytíř může ostrov zachránit. A vládce přeci nemá právo na to, aby bránil legendě v naplnění (i když útlak nikde nevidí). Občas se na ostrově najdou lidé, který se ostrovní chod života nelíbí. Tihle lidé by pořád chtěli něco nového. Neustále se hádají, protestují, do vesmíru by se jim chtělo létat, objevovat nové věci, ale takových podivínů moc není. Často to jsou děti. Ale jinak je lid ostrova Dvid rozumný, žije tiše, ale šťastně. Na ostrově není bída, hlad, ani nemoci. Všichni jsou spokojení, protože tam funguje pořádková rovnováha. To je volné převyprávění ruského úryvku:

„He надо бороться с гнëтом! А где этот гнëт? Как бороться? Ящер в общем-то умное и незлое существо. Просто у него очень чуткая нервная система. Он реагирует на любое нарушение в равновесии порядка... Ну и... если, конечно, нарушений много, наш Ящер сердится. Было два случая, когда он в гневе разрушал город.то почти три столетия назад! С тех пор люди живут мирно, спокойно, не нарушают законов, и Ящер тоже спокоен! Только раз в месяц он выходит из озера и смотрит: всë_ ли в порядке? _легенда говорит о юном рыцаре, который может спасти остров,_ я не имею права быть против этого! Bстречаются изредка люди, которым всë _у нас не нравится._ _Хочется им чего-то нового! Всë_ _время им спорить надо, протестовать, в космос летать, открытия делать! Только это крайне редкие чудаки. Чаще всего дети. А вообще-то народ живëт разумно. Тихо, но зато счастливо. Нет у нас ни бедности, ни голода, ни болезней. У нас все довольны жизнью! У нас р а в н о в е с и е п о р я д-к а..._

Průběh:

Rozhovor s Tachomirem měl velký efekt. V jeho průběhu se žáci rozohnili natolik, že jsem chvíli měla pocit, že mě jakožto Tachomira snad ukamenují, protože se horlivě bili za to, že přeci není nic špatného na tom, když chce člověk poznávat nové věci, že je to úplně přirozené. V roli Tachomira jsem činnost ukončila prohlášením, že chápu, že je Žeňka rozčílený, ale že to může být tím, že nezná opravdový ostrov na Dvidu a že bude lepší, když ho nejdříve pozná a pak může udělat nějaké závěry.

To žáky uklidnilo, ale cítila jsem, že mají potřebu se od emocí trochu očistit. Proto jsem se postupně každého z nich dotkla a on měl v roli Žeňky vyslovit svou myšlenku, případně se vyjádřit jen zvukem, pokud cítí, že by mu to pomohlo. A musím říct, že to mělo velký účinek. Pak se žáci ještě oprostili od role tím, že se prošli po prostoru a uvolnili své tělo, aby jim bylo dobře.

15 min

Rozhovor – co je útisk? (Что такое гнёт?) Jak se podle vás projevuje útisk (živé obrazy s možností následného rozehrání).

Pomůcky: žádné

Organizace: rozhovor v celé skupině, živé obrazy ve dvojicích, vyhraněný prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace:

 • Rozhovor: Co se vám vybaví, když se řekne útisk/útlak? Co to je? Napadá vás nějaká situace ze života, kde by se útlak projevoval?
 • Útisk – živé obrazy (s možností následného rozehrání). Žáci si po dvojicích připravují živé obrazy na téma útisk. Pak je navzájem předvádějí. Nejdříve ukážou jen živý obraz, diváci ho popíší (co podle nich vidí, co obraz vyjadřuje, jaká by to mohla být situace), teprve potom ho mají možnost rozehrát (zejm. pokud budou mít pocit, že diváci ho nepochopili, tak jak chtěli).

Průběh:

V souvislosti s rozhovorem o útlaku padala tato slova: nespravedlnost, moc, bezmoc, šikana, dělat něco proti své vůli, nucení do něčeho, vyhrožování, ubližování, násilí. Jako příklady situací útlaku bylo jmenováno: nechtít nechat hrát holku fotbal jenom proto, že to je holka; jakákoliv šikana – třeba krást jednomu člověku schválně svačiny; nutit člověka skočit z docela velké výšky (protože všichni ostatní to zvládli), i když se bojí; deváťáci jmenovali i komunistický režim. Vzhledem k tomu, že jsme si útlak víc přiblížili, žáci neměli problém s vymýšlením živých obrazů, které byly nakonec i poměrně snadno rozklíčovány.

10 min

Poznávání města + pyramida spravedlnosti

Pomůcky: úryvek z audioknihy (Žeňka s Ktorem se procházejí – popis města), loutky (pořádková služba, chlapec, pyramida spravedlnosti)

Organizace: frontální

Realizace:

 • Popis města (audiokniha): žáci poslouchají Žeňkův popis města, snaží se mu porozumět. Učitel pak úryvek ještě jednou přečte. Společně ho všichni přeloží. V krátké reflexi si žáci poví, jak podle úryvku město působí. (Úryvek zachycuje nejen idylickou podobu města a vzezření jeho obyvatel, ale v závěru je i informace o tom, že Žeňka vidí jen samé starší lidi, žádné děti.). V RJ se jedná o tento krátký úryvek:

Мы с Ктором долго ходили по улицам. Красивый здесь город, зелëный, тихий. Много фонтанов. И ещë много разных развалин: башен, стен, храмов. Сразу видно, что страна эта древняя.

_Я разглядывал людей. Мужчины были в просторных костюмах и широких шляпах, женщины — в длинных разноцветных юбках и пëстрых накидках. Все спокойные и неторопливые. И вот что я заметил: все они казались одного возраста — тридцати или тридцати пяти лет, румяные, здоровые. Нигде не было видно юношей и девушек._

 • Zákrok pořádkové služby: loutková etuda

Žáci se stávají diváky s představou, že se na scénu dívají jako Žeňa, který si prochází město. Učitel hraje s loutkami krátkou scénu rozdělenou do dvou částí: 1) malý chlapec se raduje, zpívá si, poskakuje, ale zastaví ho člen pořádkové služby s tím, že zpívání a běhání je na ostrově přeci zakázáno, 2) scéna potrestání chlapce – vyvolávač (člen pořádkové služby) nejdříve oznámí smrt jednoho z obyvatel, ale hned se za přitakání ostatních lidí ujistí, že život na ostrově je skvělý. Pak následuje trest pro chlapce, který se vzpouzí – za porušení rovnováhy (i přestože ještě neměl plný počet kázeňských dírek v kartičce) ho zavře do pyramidy spravedlnosti, která ho přemění na dospělého člověka.

Přibližný scénář etudy:

1)

Мальчик: Люли, люли, люли...

Крикунчик (член порядковой службы): Стоп! Это невозможно! Пение и бег запрещаются!

2)

Крикунчик: Слушайте, люди острова Двид! Все спокойно на острове? Да? Вчера вечером умер уважаемый торговец Дагомир Как. Мы немножко погорюем о нём. (грустное брумендо) Но иначе наша жизнь приятна и радостна. Да? У нас тоже должность. Кто—то нарушил равновесие порядка. Этот мальчик.

Мальчик: Это ошибка! Честное слово! У меня всего три дырки!

Крикунчик: Всего три дырки! Ни у кого на улице Зрелых Апельсинов нет дырок больше. Колесница справедливости его исправит!

Мальчик: Я не хочу! Помогите! Не надо...

Крикунчик: Надо!

Vyvolávač vezme chlapce, dá ho na vrch pyramidy, ta ho spolkne a jejím spodem místo malého chlapce vyleze dospělý člověk.

 • Reflexe viděného v roli Žeňky: při dotyku žáci zveřejní myšlenku.

Průběh:

Žáci z úryvku dobře postihly idylický vzhled města a hodně je zajímalo, jak je možné, že ve městě jsou samí starší lidé. Objevovaly se domněnky, že je třeba někdo vraždí, když se vládci tak moc nelíbí, že jsou děti zvědavé. Proti tomu se ozval hlas, že kdyby je někdo vraždil, nebylo by možné, aby tam lidé žili, protože by neměli z čeho růst. Další nápad: děti jsou někde vězněné.

Krátká loutková scéna byla přijata dobře (podotýkám, že děti se s loutkami v ruštině už setkaly, např. při seznámení s novou slovní zásobou v okruhu seznamování hned na počátku mé práce s touto skupinou) a měla velký účinek. Děti v Žeňkových myšlenkách vyjádřily nemilé překvapení, rozčarování a téměř všechny děti v nich zároveň vyjádřily přání, že se s tím musí něco udělat, což mi dost nahrálo na smeč.

10 min

Žeňka bojuje s Drakem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru, celá skupina

Realizace:

 • Jak mohl vypadat Žeňkův boj s Drakem (různé strategie): Celá skupina je Drak, stojí vedle sebe, postupuje směrem k Žeňkovi a vydupává při tom společný (hrůzu vyvolávající) rytmus. Proti skupině stojí samotný Žeňka (vždy jeden z žáků) a snaží se nějakým způsobem Draka zastavit (přemoci). Jakmile se zastaví jen jeden pouhý článek Draka, Žeňka vítězí. Žáci se v roli Žeňky vystřídají. ® Krátká reflexe.
 • Jak to bylo doopravdy – převyprávění: Žeňka dostal nový štít, meč a nádhernou měděnou přilbu s hřebínkem. Z jezera se vynořil Drak. Byla tou koule s dvěma černo-zelenými kruhy. Stál na šupinatých sloupech. Žeňka se nejdřív snažil bojovat, ale nakonec odhodil štít, vyskočil a utekl. Jenomže Žeňku chytili, zavřeli ho do tmavého vozu a někam ho odvezli. Ocitl se ve vězení.

Text v RJ: Женька получил новый _щит,_ меч и красивый медный шлем с гребешком. Из озера поднялся Ящер.то был шар с двумя чëрно-зелëными кругами. Он стоял на чешуйчатых столбах. Женька сначала старался с Ящером бороться, но наконец_ отбросил щит, вскочил и побежал. Наконец Женьку задержали и куда-то повели, потом повезли в глухой тëмной повозке. И он оказался в темнице…

Průběh:

Boj s Drakem (Žeňka proti skupinovému Drakovi) byl z počátku trochu rozpačitý. Pravděpodobně jsem žákům špatně vysvětlila, co po nich vlastně chci (moc nechápali, co má vlastně Žeňka dělat). Proto jsem do role Žeňky nejdříve vstoupila sama a poté už se nápady hrnuly jak voda při jarní oblevě. Ale nikdy se nepovedlo Žeňkovi zvítězit. Drak byl vždy dobře sjednocený a vzbuzoval doopravdy strašidelný dojem. Po skončení aktivity děti okamžitě chtěly vědět, jak to bylo se Žeňkou doopravdy, a většina z nich doufala, že se mu podařilo zvítězit.

7 min

Reflexe: vzkaz Žeňkovi + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Realizace: Žáci píšou vzkaz Žeňkovi – co by mu chtěli v této situaci říct, doporučit… Následuje přečtení vzkazů.

Průběh:

Psaní vzkazu Žeňkovi jsem pravděpodobně špatně zadala, jelikož někteří žáci jej psali za Žeňku, nicméně v ústní reflexi vyjádřili Žeňkovi velkou podporu a sympatie.

Žáci chtěli znát slova útlak (гнёт), je zakázáno (запрещается).

TŘETÍ LEKCE: NESPRAVEDLNOST, SETKÁNÍ ŽEŇKY S PTÁKEM

Lekce se měla konat o týden dřív, ale mohla by se jí zúčastnit jen jedna dívka - část dětí byla se školou na horách a ostatní byly nemocné

Přítomno žáků: 7 (z toho 1 chlapec a 6 dívek)

Plán a průběh lekce

Náměty: nespravedlnost, křivda, nepřátelství

Cíle lekce:

 • Žák posuzuje příběh ve vztahu k reálným jevům (nespravedlnost v příběhu Žeňky a nespravedlnost v reálném životě, vzájemná pomoc Ženky Ptákovi a naopak)
 • Žák dokáže správně vyčasovat sloveso хотеть.
 • Žák přijme fiktivní prostředí v rámci narativní pantomimy zobrazující Žeňkovu cestu z vězení.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

3 min

Opakování z minula + připomenutí vzkazů dětí Žeňkovi

Pomůcky: vzkazy žáků Žeňkovi

Organizace: sezení v kruhu

Realizace:

 • Opakování z minula: Učitel se žáků ptá, oni odpovídají (pravidlo užívání ČJ a RJ je stejné jako v předchozí lekci). Kromě otázek z minulé lekce přibyly tyto otázky:

 • Что всё запрещается на острове Двид? Вспомните на мальчика, которого наказали**.** На острове Двид запрещаются: пение, бег, громкий смех...
 • Чем он виноват и как этого мальчика наказали, что с ним случилось? Он виноват тем,что нарушил равновесие порядка. Они его заключили в колесницу справедливости. Он стал взрослым человеком.
 • Что об этом думает Женька? Женька думает, что это не надо. Он хотел помочь.
 • Как скончилась борьба Женьки с Ящером? Женька побежал. Наконец Женьку задержали и заключили в темницу.

 • Přečtení vzkazů dětí Žeňkovi (z minulé hodiny)

Průběh:

S kladením otázek a odpovídáním nebyl žádný problém. Po přečtení vzkazů z minulé hodiny se ozvala jedna dívka s tím, že teď by Žeňkovi napsala něco jiného. Minule mu prý napsala, že by udělala všechno pro to, aby z ostrova zmizela, a už by se tam nikdy nevrátila. Teď by mu vzkázala, ať věří, že všechno dopadne líp a e mu fandí, tak ať se nějak snaží z vězení dostat a najít někoho, kdo by chtěl změnit chod života na ostrově, a snažit se lidem pomoci. To mě potěšilo, protože je vidět, že nad příběhem děti přemýšlí. Aktivita se o chvíli protáhla v souvislosti s tím, že by některé děti Žeňkovi chtěly říci buď úplně něco jiného, než co minule do vzkazu psaly, nebo by chtěly ještě něco dodat. Zdálo se mi, že je to pro ně důležité, proto jsem je nechala, i když jsem věděla, že pravděpodobně nestihneme vše, co jsem si naplánovala.

5 min

Rozehřátí: Я враг! (Já jsem nepřítel!)

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace:

 • Žáci se postaví do řady, učitel se každého z nich dotkne na zádech, jako by mu tam přilepoval lístek, ale přilepí ho jen jednomu. Ten se stává nepřítelem. Žáci se od něho snaží držet co nejdál. Jakmile označený pozná, že je nepřítelem, řekne: „Я враг!“ A snaží se dotykem ostatní vyřadit ze hry.
 • Reflexe: Jaký to byl pocit, když se od vás ostatní začali odvracet? Zažili jste někdy něco podobného?

Průběh:

Hra byla nesmírně dynamická. Každý si vyzkoušel pozici nepřítele. V reflexi děti nejčastěji mluvily o tom, že byly plné očekávání, kdo tentokrát bude nepřítelem, většina z nich si to prý výslovně přála, ale pak se jim zdálo zvláštní být v pozici nepřítele, protože to bylo vlastně bezdůvodné. Děti mluvily o pocitech zklamání, že začaly být považovány za nepřítele, někdo o pocitu pomsty (dobře, když mám být nepřítel, tak já tedy budu), ale co je nejdůležitější třikrát zaznělo slovo nespravedlnost.

Ačkoliv jsem to neměla zaznamenané v plánu, rozhodla jsem se před následujícím krokem o tom, co je to nespravedlnost, diskutovat, aby pak děti měly snáz na čem stavět, protože se mi v hodinách předcházejícím projektu párkrát stalo, že jsem v podobných situacích děti nechala (i když neúmyslně) v tomto ohledu podusit a jejich následná práce vázla, protože neměly dostatečně utříděný problém, který jsem s nimi chtěla řešit. Všechny děti se nakonec shodly, že nějakou nespravedlnost buď zažily přímo na vlastní kůži, nebo jí přihlíželi jako svědci. Tento krok se tedy také protáhl.

3 + 5 min

Etudy na téma Nespravedlnost v našich reálných životech

Pomůcky: žádné

Organizace: skupiny po 3 (rozdělení na základě toho, s kým jsem ještě nepracoval), vymezený prostor pro předvádění a pro diváky

Realizace: Každá skupina si připraví jednu krátkou etudu zobrazující nespravedlnost v reálném životě. Každý hráč může říct maximálně 4 repliky. Následně skupinky etudy přehrají a viděné se zreflektuje.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že žáků v ten den bylo sedm, jedna skupinka byla tříčlenná a druhá čtyřčlenná. Druhá jmenovaná si připravila dvě etudy. Viděli jsme tedy nespravedlnost ve scéně, kdy: 1) žáci mají v testu stejný počet chyb, ale každý dostal jinou známku, 2) dítě nabídne staršímu člověku místo v autobuse, ale onen člověk na něho začne křičet, že snad ještě není tak starý, 3) protekce ve škole.

Tady je na místě říct, že žáci od doby (ještě v době „předprojektové“), kdy jsme v hodinách využili etudu, udělali ohromný pokrok. Zaprvé, je celkově vidět posun provedení akcí podle metod, které dříve nepoužívali, za druhé, právě v etudách už vypadají mnohem jistěji, více vědí, co to obnáší a začínají být schopni udržet tvar.

15 min

Žeňka a prokurátor: čtení a poslech z audioknihy + časování slovesa хотеть (chtít)

Pomůcky: pracovní list

Organizace: frontální

Realizace:

 • Poslech a sledování textu: Žáci poslouchají a zároveň sledují úryvek z rozhovoru Žeňky, který je zrovna ve vězení, s prokurátorem ostrova Dvid. Shrnutí: Co se v rozhovoru událo? Všichni sumírují, co se dozvěděli.
 • Časování slovesa хотеть (různé tvary tohoto slovesa žáci už slyšeli, a často, v předprojektových hodinách): činností provází žáky učitel. Tvary slovesa jsou v textu tučně vyznačeny, žáci je mají správně zařadit k mluvické osobě a zaznamenat do pracovního listu. Na tvary, které v textu nejsou, se snaží žáci vzpomenout, protože je určitě hodněkrát slyšeli (я хочу, ты хочешь; он, она, оно хочет; мы хотим, вы хотите, они хотят). Následně se sloveso procvičuje v odpovědích na učitelovy otázky, které jsou pokud možno vztažené k příběhu o Žeňkovi (např.: Хочет Женька подписать признание?- Нет, он не хочет.). Činnost učitel ukončí otázkami, zda děti chtějí, aby se Žeňka vzdal, nebo aby se snažil něco udělat a svou situaci vyřešit.

Průběh:

Na většinu tvarů slovesa хотеть žáci přišli, procvičování jeho užívání se také dařilo. Všichni žáci chtěli, aby Žeňka nějak svou situaci řešil. A aniž bych je stihla vyzvat k tomu, aby navrhovali řešení, požadovali znovu rozhovor s Tachomirem, vládcem ostrova Dvid.

5 + 5 min

Žeňka píše dopis Tachomirovi

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Učitel žáky informuje, že se k Žeňkovi dostala informace, že za ním má přijít Tachomir Ticho. To je možnost řešit svou situaci. Žáci za Žeňku, každý sám, na místě, kde se cítí dobře, píší, co by chtěli Tachomirovi říct – otázky, výčitky, žádosti apod. Potom učitel dopisy vybere, žáci si zavřou oči, učitel dopisy čte a za Ktora Žeňkovi odpovídá. V závěru učitel v roli Tachomira řekne informaci, že se může z vězení dostat tajnou chodbou. Následuje krátká reflexe.

Průběh:

Namísto psaní dopisu Tachomirovi jsem nakonec zvolila Žeňkův rozhovor s učitelem v roli Tachomira Ticho. Připadalo mi totiž, že jsou děti přesezelé a potřebují víc akce. Navíc, jak již bylo psáno výše, zaznělo z úst samotných dětí, že být na Žeňkově místě, snažily by se znovu promluvit si s Tachomirem. Nakonec to byla vlastně dobrá volba. Rozhovor měl spád, děti kladly věcné dotazy a opravdu se snažily pro Žeňku získat to nejlepší. Tachomir Ticho jim jakožto Žeňkovi prozradil možnost úniku.

Ale vzhledem k tomu, že už v předchozích krocích jsme nabrali časový skluz, na kroky následující po tomto už nezbyl čas. Proto jsem ihned zařadila reflexi. Děti ocenily, že se jim celkově na hodinách líbí, že se věnujeme tématům, která by možná ony samy při samostatné četbě neviděly, a že vždy najdou něco, co se podobá situacím v příběhu i v opravdovém životě.

5 min

Žeňova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Učitel vypráví moment (tentokrát výhradně v češtině, vnímat a k tomu by pro žáky této jazykové úrovně bylo složité), kdy Žeňka utíká z vězení. Každý žák se stává Žeňkou a narativní pantomimou prochází jeho cestu. Učitel vychází z tohoto úryvku (ale samozřejmě ho necituje, uzpůsobuje ho potřebnému výsledku, domýšlí si další prostředí…):

Odešel, dveře za ním zapadly. Vyčkal jsem, až bude tma. Vstal jsem, poopravil jsem si rukojeť dýky u pasu a v koutě jsem vší silou kopl do zdi. Nic, jen jsem se pořádně uhodil. Zkusil jsem to znovu, opět marně. Že by mě Ktor oklamal? Chytil jsem těžkou sedačku a vší silou jsem jí uhodil do zdi. Bezmála zmizela v prázdném prostoru. Vlezl jsem do průchodu. Stanul jsem v nízké podzemní chodbě. Ze stěn visely kořeny. Chytaly mě za ruce i nohy, ale nezastavil jsem se. Světlo ze svítilny pomalu zhasínalo, bál jsem se, že tu budu úplně potmě. Byla to strašně dlouhá cesta. Snad vedla pod celým městem. Lucerna zhasla. Konečně jsem před sebou uviděl světla. Že by tam na mě čekali? Zastavil jsem se. Pak jsem udělal další krok.

To nebyla světla. Byl to ten podivný měsíc obrácený rohy dolů. Prodral jsem se křovím, kterým byl vchod zarostlý. Kousek odtud byla tmavá stěna lesa. Vstoupil jsem do něho.

Nejdřív byla úplná tma, měsíc se prodíral lesní klenbou. Pak jsem začal potkávat svatojánské mušky. Bylo jich čím dál tím víc. Několik těch svítících broučků mně usedlo na tričko. V duchu jsem jim poděkoval.

Musel jsem jít dál, abych za sebou nezanechal stopy. V jednom místě jsem narazil na pokřivený strom. Už jsem neměl ani špetku sil. Zul jsem si mokré sandály a ulehl pod stromem. Tráva se nade mnou zavřela. Teplý vzduch byl jako přikrývka. V okamžení jsem usnul.“

Ale po chvíli ho probudilo podivné, velmi naléhavé pískání. Když přišel za zdrojem zvuku, našel tam… Žáci vystoupí z rolí. Plynule následuje další aktivita.

Průběh:

Aktivita se z výše zmíněných důvodů nekonala.

10 min

Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pomůcky: rozstříhané obrázky ptáčete

Organizace: ve skupinách po 2-3

Realizace: Žáci ve skupinkách dostanou rozstříhaný obrázek ptáčete, které Žeňka našel, když se vydal za zdrojem zvuku. Žáci ho složí, čímž ptáče zachrání. Učitel je informuje, že přesně to udělal i Žeňka, a pomalu vypráví rusky, že se najednou vrátila obrovská matka ptáčete, ale Žeňkovi nic neudělala, protože pomohl jejímu ptáčeti. Naopak to vypadalo, že mu děkovala za pomoc. Žeňka odešel. Brzy se u něho objevil Pták a přinesl mu jeho ztracený klíč od domu. Žeňkovi se zdálo, že je klíč špinavý, a tak do něho fouknul. Klíč byl čistý a vyšel z něho nějaký pískot. Najednou ho dohonil Pták a Žeňka pochopil, že si Pták myslel, že ho volá… Záchytné znění v RJ:

Вернулась мать этого птенца, но Женьке ничего не сделала, потому что он помог ей птенце. Женька думал,что Птица ему благодарила за помощь. Женька шёл. Скоро появилась у него Птица — принесла его потерянный ключ от дома! Ему показалось, что в трубчатый стержень попал мусор. Он дунул в трубку. Ключ был чистый: из него вырвался свист. Сразу догоняла его Птица и Женька понял, что Птица думала, что он её звал…“

Průběh:

Aktivita se z výše uvedených důvodů nekonala.

4 min

Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: o nespravedlnosti, křivdě, co žáky zaujalo, kde se ne/cítili dobře…

Průběh:

Reflexe byla z výše zmíněných důvodů zařazena hned po kroku 5) – viz výše. Děti chtěly znát slova nepřítel (враг), vězení/kobka (темница), nespravedlnost несправедливость).

ČTVRTÁ LEKCE: SMRT A POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Přítomno žáků: 6 (z toho 1 chlapec a 5 dívek)

Plán a průběh lekce

Náměty: smrt, poslední přání, vzájemná pomoc, záchrana

Cíle lekce:

 • Žák na základě zkoumání příběhu hledá souvislosti mezi tématy příběhu a reálným životem (smrt, záchrana, vzájemná pomoc).
 • Žák přijme fiktivní prostředí v rámci narativní pantomimy zobrazující Žeňkovu cestu z vězení.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

2 min

Zopakování minulého dění

Pomůcky: žádné

Organizace: sezení v kruhu

Realizace: Ti, kteří na minulé lekci chyběli, se ptají, ostatní odpovídají.

Průběh:

Na všechny otázky, na něž se žáci, kteří se minulé lekce nezúčastnili, dokázali ostatní bez problémů odpovědět. Potěšilo mě, že jeden žák využil frázi, kterou se děti v rámci ruštiny oficiálně neučili, ale měly možnost ji odposlouchat z mých otázek: Что случилось?

5 min

Žeňkova cesta z vězení (narativní pantomima) a setkání s Ptákem

Pravidla viz 3. lekce, krok šestý

Průběh:

U dvou žáků devátých tříd se z počátku zdálo, že se do činnosti nezapojí. Chvíli se na ostatní jen dívali, ale než jsem stihla zareagovat, do činnosti se naplno zapojili. Později jsem se dozvěděla, že se jim nejdříve zdálo divné, předstírat, že někudy procházejí a neustále se to mění, ale když viděli, že ostatní to zřejmě baví a navíc to na pohled vypadá zajímavě, rozhodli se to vyzkoušet. A nakonec na aktivitě ocenili, že to bylo nejen zábavné, ale že si mohli vyzkoušet, čím vším Žeňka musel projít, a že to byla opravdu vyčerpávající cesta.

8 min

Setkání s Ptákem + odkaz na název knihy

Pravidla viz 3. lekce, krok sedmý

Průběh:

Žáci bez problémů složili obrázek a nakonec jsme se všichni společně dobrali k tomu, že pták je modrý plameňák, a také významu titulu knihy Děti modrého plameňáka.

Ruské převyprávění dalšího vývoje příběhu začali žáci bez vyzvání automaticky překládat. Tam, kde se nemohli dobrat významu, jsem opět zvolila pantomimický překlad. Shrnuli jsme si nové poznatky (důrazem na to, že Pták na Žeňkovo zapískání na klíč přiletí – je to důležité pro další vývoj příběhu) a rovnou jsme přešli k následujícímu kroku.

25 min

Poustevník a Velká Pravda o smrti

Pomůcky: loutky Poustevníka a pořádkové služby, balicí papír

Realizace:

 • Setkání Žeňky s Poustevníkem: Učitel vypráví, že Žeňka (děti v kolektivní roli Žeňky) pokračoval dál a byl velmi unavený, když tu se před ním najednou objevil Poustevník (od té doby učitel užívá loutku Poustevníka a komunikuje s Žeňkou-dětmi skrze ni). Poustevník nabízí Žeňkovi nocleh, ví totiž, že ho hledají. Děti v roli Žeňky s Poustevníkem hovoří, snaží se zjistit, kdo je zač apod. Žeňka se od Poustevníka dozvídá mj. to, že nechce nikomu dělat dobro, ani zlo, všechno totiž musí jít svou cestou, nikdo by se neměl míchat do chodu událostí („Я не хочу никому делать ни добра, ни зла. Потому что всё должно идти своим чередом. Не следует вмешиваться в движение событий.“). Žeňka se musí dozvědět zejména to, že Poustevník hledá Velkou Pravdu o smrti (Главную Истину).
 • Smrt: brainstorming a diskuze.
 • Jak bere smrt Žeňka (vzpomínka na rozhovor s maminkou): Žáci čtou velmi krátký úryvek textu (vycházím z toho, že vím, že chtějí číst), pak celý úryvek přečte v RJ učitel a žáci při tom vnímají český překlad. Následuje shrnutí. Chtěli byste k Žeňkově vzpomínce na to, jak mu smrt vysvětlila maminka, něco říct?

Průběh:

Loutku děti dobře přijaly. Původně jsem zvažovala, zda opět nevstoupím do role Poustevníka sama, ale nakonec jsem zvolila loutku – děti se s ní nejen v projektu setkaly, ale také se mi zdálo, že stačí, že vystupuju v roli Tachomira a Ktora, navíc jsem doma nenašla vhodný kostýmní znak pro Poustevníka. Jak jsem ale už říkala, loutka byla dobře přijata a byla funkční. Děti horlivě zjišťovaly informace o Poutníkovi, jeho životě, samy přišly s dotazem, proč chce Poustevník Žeňkovi pomoci. Nakonec souhlasily, že Žeňka přijme Poustevníkovu nabídku noclehu. Pokud by k tomu bývalo nedošlo, Poustevník by Žeňkovi rovnou doporučil, kterou cestou se má vydat.

Brainstorming a diskuze o smrti byla zajímavá. Padala slova: ztráta, zoufalství, strach, smutek, život, narození, bolest, pohřeb, rodina, součást života, každý konec je jenom začátek, začátek má svůj konec, jaké to je, když umřu?, nebát se!, kostra, potomstvo, duchové, klid, urna, zbláznění, duchové, užívat si život, nový život, reinkarnace, nebe X peklo. Většina dětí se svěřila, že má ze smrti strach, protože nevědí, co od ní očekávat, že když si na ni vzpomenou, cítí zvláštní prázdno. Objevil se i opačný názor – není třeba mít strach ze smrti, protože to čeká každého, a možná to ani není konec života. Děti se shodly, že nejhorší je vyrovnat se s tím, když zemře někdo blízký, a je jedno, jestli je to člověk nebo zvíře. Diskuze se zcela neplánovaně dostala i k problematice toho, když někdo ví, že brzy zemře. To podle dětí vyžaduje velkou odvahu. To utvořilo dobrý můstek ke kroku číslo pět.

Přímo v hodině jsem chvíli uvažovala o tom, zda část s Žeňkovou vzpomínkou na rozhovor s maminkou nepřeskočím, ale nakonec jsem se ji rozhodla zařadit, což mělo dobrou odezvu, kterou jsem vlastně ani nečekala. Děti uznaly, že to maminka Žeňkovi hezky vysvětlila, a ty děti, které předtím o strachu ze smrti nejvíce mluvily, se nechaly slyšet, že má Žeňkova maminka vlastně pravdu.

15 min

Žeňka na prahu smrti + záchrana

Pomůcky: úryvek – viz PL 4), lístečky, psací potřeby

Realizace:

 • Učitel vypravuje o tom, že Žeňka v sobě pravděpodobně nesl i obavy ze smrti, ale jako takovou ji bral jako součást života, jenomže to netušil, že jí bude brzy stát tváří v tvář. Ráno Poustevník Žeňkovi doporučil, aby se držel cestiček. Ale po chvíli Žeňku chytila pořádková služba, odvedla ho do města na náměstí a postavila na popraviště. Měl ho stihnout trest smrti za to, že šel proti Drakovi a protivil se zákonům ostrova. Vzali mu všechny jeho věci, aby je zapsali do soupisu. Ještě před vykonání m rozsudku se ho zeptali, zda má poslední přání (У вас есть последнее желание?)
 • Poslední přání: žáci na lístečky píšou, co by si přáli na Žeňkově místě. Učitel pak přání vybere, rychle se na ně podívá, postupně je přečte. Pokud se v přáních objevuje i navrácení Žeňkových věcí, přečte tento lístek jako poslední s tím, že si ostatní věci Žeňka z celého srdce také přál, ale nakonec zvítězilo toto, protože mu dávalo šanci se z této šlamastyky dostat.
 • Žeňka je zachráněn: převyprávění o tom, jak si Žeňka přál vrátit své věci, přání mu bylo splněno, Žeňka zapískal na klíč a čekal na přílet Ptáka. Než Pták přiletěl, musel i bojovat – použil dřevěnou dýku, kterou mu daroval Toljik a která ačkoliv byla jen ze dřeva, dokázala rozříznout i kamennou stěnu. Žeňkovi se podařilo řadu protivníků zneškodnit, ale sám na tak velké množství stačit nemohl ani s kouzelnou dýkou. Naštěstí přiletěl Pták, vzal Žeňku a odletěl s ním. Učitel dá žákům informaci, že Pták Žeňku vzal někam, kde se skrývaly děti, ale tomu se budou věnovat další hodinu.

Průběh:

Na třech lístkách se objevilo přání, aby Žeňkovi vrátili jeho věci (s trochu odlišnou formulací), na dvou lístkách přání jít domů a na jednom dokonce, že to, co by si Žeňka přál, by mu stejně nesplnili, protože by se jim to nehodilo.

5 min

Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Děti se svěřily, že už se těší na příště, jelikož je příběh napínavý. Také se jim líbilo, že Pták Žeňku zachránil. Někdo dokonce řekl, že to je podobné, jako když Harrymu Potterovi pomohl fénix. Řada dětí také přiznala, že se jim stalo, že jim někdy někdo pomohl z nesnází, a ony jemu také. Velmi byla oceňována narativní pantomima a diskuze o smrti, protože o smrti si prý nikdo moc nepovídá.

Žáci chtěli znát slova: smrt (смерть), smutný (грустный), zahránit (спасти).

PÁTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI

Přítomno žáků: 4 dívky (ostatní děti byly nemocné)

Místo výuky: velká školní družina (učebna AJ byla obsazená z důvodů konání třídních schůzek)

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, rozpor, válka

Cíle lekce:

 • Žák si zopakuje ruské seznamovací fráze při vstupu do rolí dětí z pevnosti.
 • Žák spolupracuje při práci na vytváření mapy pevnosti a živých obrazů znázorňujících legendu o drakovi.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

2 min

Opakování

Realizace: Probíhá podobně jako v minulých lecích.

13 min

Setkání s dětmi (opakování představovacích frází: Как тебя зовут? Где ты живёшь? Откуда ты? Сколько тебе лет?)

Pomůcky: lístky s určením dětské postavy

Organizace:v kruhu

Realizace:

 • Děti se skrývají v pevnosti: krátké učitelovo převyprávění o tom, že Pták Žeňku vysadil na konci ostrova u staré pevnosti, kde se skrývají děti, kterým se podařilo utéct z města. Žeňku přijaly mezi sebe a seznamuje se s nimi.
 • Seznámení s dětmi: žáci si vylosují lístky s dětskou postavou (s uvedením jejího jména a základních informací o ní) – Dug (Дуг), Gal (Галь), Soti (Соти), Uhlík (Уголёк), Šíp (Шип), Střelka (Стрелка), Puntička (Точка), Luk (Лук), Tun (Тун), Šroubek (Винтик), Mrňous (Малыш). Žáci v rolích dětí z pevnosti užívají základní představovací fráze, aby o sobě zjistili informace – ptají se a odpovídají.

 • Zvědavé děti a unavený Žeňka – horké křeslo: Žáci jsou v roli dětí, které si vylosovali, učitel v roli Duga. K tomu se zájemci střídají v roli Žeňky na horkém křesle, chtějí se o něm co nejvíce dozvědět, ptajíse ho na to, co prožil. V roli Duga je učitel, aby v průběhu předal informaci, že Ktor Echo je zrádce a že útěk i s Poustevníkem byli úmyslně připraveny.

 • Reflexe: Co jsme se dozvěděli? Jak si Žeňka asi mohl připadat poté, co všechno zjistil?

Průběh:

Představování dětí proběhlo dobře – děti si zopakovaly základní představovací fráze a ukázalo se, že je všechny ovládají.

Následující činnost, tedy žáci v roli dětí z pevnosti a Žeňka na horkém křesle, v němž se měli žáci střídat, byla pro dvě dívky obtížná. Byl to příliš rychlý skok z role do role, proto bych pro méně zkušenou skupinu zvážila úpravu toho to kroku. Na druhou stranu zbylé dvě děti (navštěvují zároveň i dramatický kroužek) s tímto rolovým skokem neměly problém a poté, co se role Žeňky ujaly, znovu si pozici zkusily i výše zmiňované dívky a tentokrát si byly mnohem jistější.

Podle dětí se Žeňka po zjištění, co je Ktor Echo zač, a že ho Poustevník oklamal, musel mít velký vztek, ale alespoň zjistil, že jim nemá důvěřovat.

15 min

Žeňka poznává pevnost: mapa

Pomůcky: úryvek o baštách – pracovní list

Organizace: celá skupina

Realizace: Děti dostanou úryvek textu (v RJ i v ČJ) o základním popisu pevnosti. Na jeho základě (a s využitím vlastní fantazie) společně kreslí mapu pevnosti. Je dobrá zvážit, co to vůbec pevnost je a k čemu sloužila, aby děti měly na čem stavět.

Průběh:

Do přípravy pevnosti se všichni zapojili. Za jejich spolupráce nevznikl žádný problém. Touto činností lekce skončila, další kroky jsme kvůli nabranému časovému skluzu nestihli a i mapu by děti chtěly příště ještě dokončit, proto jsem je poprosila, aby příště přišly o něco dříve, pokud to bude možné, a vzkázaly to i ostatním.

15 min

Legenda o Drakovi

Organizace: ve skupinách

Realizace:

 • Vlastní legenda – série živých obrazů: Žeňka chtěl od dětí vědět, kde se vlastně na ostrově Drak vzal. Dug mu příběh vypravuje. Děti ve skupinách vymýšlejí, jak přišel na svět Drak, jak se na ostrově vzal (přičemž z 2. lekce projektu vědí, jak vypadal, ale je možné si to připomenout). Legendu vystaví ve 3-5 živých obrazech. Poté následuje vzájemné předvedení a zhodnocení viděného.
 • Opravdová legenda – předčítání učitele: Učitel pomalu čte úryvek Dugova vyprávění o legendě o Drakovi. Žáci se snaží překládat. Text legendy:

„Давние-давние времена жил на острове Двид весeлый и храбрый народ. Он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы. Все они ещe учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми...

В одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли. И очень дружили. Когда они выросли, один стал Учeным, а другой Правителем острова. Надо сказать, что к тому времени жизнь островитян стала трудной и тревожной. Соседние страны завидовали острову Двид. Они все чаще стали нападать на прибрежные поселки, грабить корабли островитян. Пришлось возводить на берегу крепости и обучать солдат. несколько стран заключили против острова Двид военный союз. Когда это стало известно, Правитель пришел к Ученому и спросил:

— Ты можешь придумать, как спасти нашу страну?

— По-моему, есть два способа. Можно построить громадное чудовище, оно будет отпугивать врагов и громить их, если они все же нападут. А можно сделать наш остров невидимым.

— Мы должны спешить, — нетерпеливо объяснил Правитель. — Скажи, что быстрее.

—железный ящер — штука нехитрая, можно строить хоть сейчас.

— Строй, — потребовал Правитель.

И Ученый построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Флот врагов был разгромлен в одну минуту. А после битвы Правитель посадил этого зверя — Ящера — в озеро, под воду, подальше от глаз.

Прошло два года, и Ученый открыл секрет невидимости. Он рассеял в небе тонкую голубую пыль, и после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни.

Ученый сказал Правителю:

— Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем Ящера.

— Зачем? — спросил Правитель, не глядя Ученому в глаза. — Разве он кому-нибудь мешает?

— Он опасен, — объяснил Ученый. — Мало ли что может случиться...

Разве ты не веришь мне, своему давнему и надежному другу?

— Тебе я верю, — вздохнул Ученый. — Но через год могут выбрать другого Правителя. Вдруг он не сумеет справиться с Ящером?

— А зачем острову другой Правитель? — услышал Ученый осторожный вопрос.

— Ты оправдал, конечно, однако есть закон! Каждые шесть лет Правителя выбирают снова.

— Это раньше был закон, — усмехнулся Правитель. — А зачем он сейчас, если у меня есть Ящер?“

 • Co asi udělal vládce? Diskuze. Učitel ji uzavře s tím, že vládce dal přítele zavřít. Splnil mu však poslední přání – přítel postavil sochu dvou rytířů, kteří Draka jednou zničí – byli to dva malí chlapci. Vládce slíbil, že sochu někde na ostrově postaví. To dodržel, postavil ji na místo, kam lidé moc nechodí.

Průběh:

Krok se kvůli výše uvedeným důvodům neuskutečnil.

7 min

Život na baštách

Pomůcky: žádné

Organizace: simultánní, pak ve dvojicích

Realizace:

 • Sochy: Děti chodí po prostoru. Učitel vždy řekne činnost, kterou se děti v pevnosti a jejím blízkém okolí zabývaly (sbíraly houby, kořínky, lovily ryby, střílely z luku, hrály na babu, uklízely pevnost…, koupaly se v moři), tleskne a děti udělají štronzo této činnosti. Na další tlesknutí se opět rozejdou. Sochy končí koupáním v moři, načež učitel naváže sdělením, že právě jednou při koupání Žeňka uviděl Mrňouse v plavkách, které prodávali v jednom obchodě ve městě, kde Žeňka bydlel. Došlo mu, že toho kluka už viděl, že to byl Julek, kluk, o němž četl, že se utopil v jezeře. Okamžitě si spolu začali povídat a postupně se stali dobrými přáteli. Vyprávěli si dlouho do noci o místech, která znali, přemýšleli, jak by mohli pomoci ostrovu Dvid.
 • Fantazírování o pomoci ostrovu Dvid: Žáci ve dvojicích vstoupí do role Žeňky a Julky a hovoří, jak by mohli pomoci ostrovu Dvid. Aktivita probíhá simultánně. Pak stručně každá dvojice ostatním řekne, o čem se bavili.
 • Převyprávění učitele o tom, že Žeňka s Julkem často prozkoumávali pevnost. Při jednom takovém průzkumu našli sudy se střelným prachem a okamžitě jim došlo, že by jim to mohlo pomoci v boji proti útlaku na ostrově. Plynule následuje další aktivita.

5 min

Porada

Pomůcky: žádné

Realizace: Žeňka s Julkem ostatním dětem oznámili, že našli střelný prach a že by ho mohli použít v boji. Žáci v rolích dětí se radí o tom, jak dále postupovat. Zhodnocují výhody a rizika jít do boje. Zhodnocují, zda raději žít v ústraní a doufat, že je nikdo nenajde, nebo se chopist činu a snažit se situaci změnit.

Průběh:

Aktivita se kvůli výše zmíněným důvodům nekonala.

3 min

Reflexe + co byste chtěli znát za slovní zásobu

Průběh:

Reflexe byla zařazena hned po třetím kroku. Děti oceňovaly, že si mohly zopakovat to, co už rusky umějí říct, na něčem zajímavém, v rámci příběhu, a ne jenom jako učebnicové cvičení. Byly nadšené i z výroby mapy pevnosti.

Děti se chtěly naučit slova pevnost (крепость), věž (башня), moře (море), koupat se v moři (купаться в море), dělo (пушка).

ŠESTÁ LEKCE: LEGENDA O DRAKOVI, SMRT DUGA

Přítomno žáků: 7 (z toho 2 chlapci a 5 dívek)

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, válka

Cíle lekce:

 • Žák spolupracuje při práci na vytváření živých obrazů znázorňujících legendu o drakovi.
 • Žák v roli postavy dítěte z pevnosti formuluje své myšlenky v poradě dětí a po zážitku se zničením pevnosti.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

Dokončení mapy pevnosti

Děti se sešly dřív, a tak bylo možné mapu dokončit ještě před oficiálním začátkem kroužku. Bohužel jsem zjistila, že jsem minule i dnes dětem dala špatný materiál – lesklý papír a fixy (chtěla jsem vzít voskovky, jenomže jsem na ně zapomněla). Fixy (s výjimkou lihové) na něm po složitější manipulaci nedržely. Základní podobu pevnosti naštěstí zachránila obyčejná tužka, ale i tak se dochovaný dokument dochoval ve skromné podobě.

15 min

Legenda o Drakovi

Pravidla viz 5. lekce, krok 4.

Průběh:

Na přípravu živých obrazů byly děti rozděleny do skupin po 3 a 4. První jmenovaná skupina nakonec živé obrazy nepředváděla, nedokázala se dohodnout na přesném provedení, ale alespoň vymyslela příběh o vzniku Draka a podělila se s námi o něj.

Čtení a překlad textu opravdové legendy probíhal tradičně dobře. Děti na základě podobnosti češtiny a ruštiny dešifrovaly globální význam sdělení.

Diskuze o tom, co udělal vládce, přerostla v problematiku zklamání se v příteli.

7 min

Život na baštách: sochy

Pravidla viz 5. lekce, krok 5.

Průběh:

V tomto kroku mě nejvíce zaujalo fantazírování Žeňky a Julka. Postupně jsem chodila kolem jednotlivých skupi a poslouchala je. Pracovaly velice zaujatě a opravdu fantazírovaly („Jak by nám pomohlo, kdybychom měli…“ Jak by to bylo snazší, kdybychom uměli…“). Připomínalo to prázdninové sedánky kamarádů. Převážně skupiny řešily, co všechno by bylo potřeba mít, pokud by opravdu chtěly navýšit šanci na přemožení režimu na ostrově. Mluvily o zbraních, o potřebě vycvičit se, o potřebě zjišťování informací.

5 min

Porada

Pravidla viz 5. lekce, krok 6.

Průběh:

Porada byla vyústěním předchozího kroku. Děti se dohodly, že proti Drakovi a celkovému chodu na ostrově půjdou, že využijí střelný prach a urychleně by měly začít s nějakým výcvikem, aby co nevidět mohly přejít do akce.

5 min

Válečné cvičení: ИДИТЕ, ОСТАНОВИТЕСЬ, ВСКОЧИТЕ

Organizace: v prostoru

Realizace: Děti se připravují na boj, u kterého je důležitá poslušnost a respektování příkazů. Děti chodí po prostoru. Učitel zadává příkazy – na příkaz ИДИТЕ! děti chodí, na příkaz ВСКОЧИТЕ! vyskočí a na příkaz ОСТАНОВИТЕСЬ! se zastaví. V boji je ale důležitá i taktika, občas pomáhají klamavé manévry. Proto se na příkaz ИДИТЕ! děti zastaví, na povel ОСТАНОВИТЕСЬ! reagují chůzí. Povel ВСКОЧИТЕ! zůstává stejný. Reflexe: Bylo pro vás obtížné reagovat n příkaz opačným významem?

Průběh:

Reakce na první řadu pokynů byla bezproblémová. Jakmile děti měly reagovat opačně, než je význam příkazu, na některých z počátku bylo vidět, že s tím trochu zápasí (což je normální), ale jak samy potom přiznaly, šlo hlavně o to, brát to jako něco normálního, jinými slovy bych řekla, že šlo o přeprogramování se.

6 min

Zničení pevnosti

Pomůcky: mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Děti jsou v roli dětí, postaví se kolem mapy pevnosti, zavřou oči a poslouchají. Učitel vypravuje, že Julka byl vyslán do jedné vesnice k jedné stařeně pro léčivý odvar, jenomže ho tam našla pořádková služba, chytila ho a donutila ho říct jim, kde se ostatní děti skrývají. Pak Julku pustili. Julek utíkal do pevnosti, aby děti varoval, ale… Učitel poboří pevnost zmuchláním mapy pevnosti. Jak nepřátelé přišli, tak zase odešli, ale zbylo po nich… Děti otevřou oči a vidí zničenou pevnost. Pak děti na dotek zveřejní svou myšlenku.

Průběh:

Okamžik, kdy žáci otevřeli oči a viděli zničenou pevnost, která se v příběhu stala jejich domovem, byl neuvěřitelně silný. Děti chvíli jen nevěřícně koukaly. Mezi zveřejněnými myšlenkami se objevilo: „Co teď s námi bude? V tomhle už nemůžeme zůstat.“ „Ne! Kéž by to byl jenom sen!“ „Tohle jim nedaruju!“ „Co teď? Dlouho nás v klidu nenechají.“

17 min

Čtení: Sbohem, bašty (smrt Duga)

Pomůcky: úryvek v pracovním listu

Organizace: v kruhu

Realizace:

 • Čtení úryvku: učitel čte úryvek v ruštině. Žáci se snaží globálně porozumět významu. Pak se společně čte úryvek v českém jazyce. Následuje shrnutí přečteného. Učitel poté před žáky položí papír se záznamem z lekce s hlavním tématem smrti a ptá se, jestli by na základě toho, co v příběhu stalo, chtěli něco doplnit.

 • Převyprávění, že je pták odnesl do Modrého údolí, které je pro dospělé jedovaté, ale děti jsou tam v bezpečí. Je to pro ně prozatím jediné bezpečné místo na ostrově.

Průběh:

Děti rusky čtenému textu globálně porozuměli, ale pro větší účinek i tak bylo nutné přečíst si úryvek v klidu i v češtině. Některé děti byly z toho, co se stalo Dugovi, velmi rozčarované. Říkaly, že mají nehorázný vztek a o to větší chuť mají riskovat boj s Drakem a pořádkovou službou.

5 min

Reflexe + co chcete znát za slovní zásobu

Průběh:

Nejsilnějším zážitkem z hodiny pro všechny bylo zničení pevnosti následované smrtí Duga. Velký ohlas mělo také válečné cvičení – reakce na pokyny.

SEDMÁ LEKCE: PORÁŽKA DRAKA

Přítomno žáků: 2 dívky (děti z 2. stupně byly se školou v Lidicích, ostatní děti nemocné)

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, smrt, nesplněné očekávání

Cíle lekce:

 • Žák vstupuje do role Žeňky a v jejím rámci zkoumá pocity postavy a zdokonaluje své argumentační schopnosti.
 • Žák po samostané přípravě přečte text psaný azbukou.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

3 min

Rozehřátí

Organizace: v prostoru

Realizace: Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Dají si jednu ruku za záda a druhou, která slouží jako meč, natáhnou před sebe. Každý se snaží sám sebe zachránit a vyřadit ze hry protihráče. Ve chvíli, kdy hráče někdo píchne rukou přibližně mezi lopatky, hráč zkamení. Členové týmu zkamenělého hráče ho mohouvysvobodit podáním ruky.

Průběh:

Vzhledem k tomu, že na hodině byly pouze dvě žákyně (většina žáků byla na školním výletě v Lidicích, ostatní nemocní), nebylo možné hru uskutečnit. Na rychlo jsem nepříliš dobře zařadila hru Samuraj, na kterou nebyly hlasy hráčů dobře připraveny.

Pravidla hry: hráči stojí v kruhu (nejméně tři), mají spojené dlaně k sobě. Jeden hráč (pojmenujme si ho jako A) vyrazí do útoku tím, že spojenýma rukama za doprovodu „bráničního heknutí“ zamíří na libovolného hráče (B). Hráč B musí hned reagovat zvednutím sepjatých rukou nad hlavu, opět za doprovodu „heknutí“. Dva hráči (C), kteří stojí kolem hráče B, se zvukem seknou k jeho bokům. Hráč B zamíří na někoho jiného. Hra se opakuje. Správně se dodržuje stejný rytmus.

4 min

Opakování z minula

Pomůcky: zmuchlaná mapa pevnosti

Organizace: v kruhu

Realizace: Učitel se ptá, co se na minulé lekci v příběhu stalo. Žáci odpovídají (zničení pevnosti – učitel ukáže pro připomenutí zničenou mapu pevnosti, zemřel Dug, Pták odnesl děti do Modrého údolí).

Průběh:

Bylo znát, že děvčata jsou před přihlížejícím doc. Jaroslavem Provazníkem mírně nervózní. Najednou jako by se bály mluvit, ale obvykle patří k nejaktivnějším a s odpovídáním nemají žádné problémy. O den později se mi na dramatickém kroužku samy přiznaly, že byly ze začátku hodně nervózní. A přizvávám, že ani já jsem nebyla úplně klidná.

17 min

Čtení textu: Žeňkova a Julkova cesta domů

Pomůcky: krátké části textů na lístkách dle počtu žáků (+ poslední pro učitele) – viz PL 7)

Organizace: příprava kdekoliv v prostoru, jinak v kruhu

Realizace:

 • Příprava na čtení: každý z žáků dostane jeden lístek s úryvkem textu (většina z nich je oproti Krapivinově textu upravená, snazší). Mají přibližně pět minut času na to, aby si úryvek připravily (někomu jde čtení téměř plynule, někdo si musí pomáhat).
 • Čtení textu: každý úryvek podle pořadí přečte, společně ho všichni přeloží. Jako poslední čte úryvek učitel. Z toho všecho se žáci dozvídají, že Gal Julkovi a Žeňkovi říká, že by se měli vydat domů, vane totiž výhodný jihozápadní vítr. Žeňka by samozřejmě chtěl jít domů, ale sám sebe se ptá, co budou na ostrově dělat jeho přátelé. Tvrdí, že by měl zůstat, načež mu Gal vysvětlí, že je to na ostrově pro ně příliš nebezpečné, protože je nejvyšší soud odsoudil k trestu smrti, a navíc je určitě hledají rodiče. Chlapci se tedy rozloučí a odlétají s Ptákem, který se ještě zastavil u svého mláděte, aby ho před dlouhou cestou nakrmil. Pak znovu letěli, ale najednou pod sebou uviděli pořádkovou službu, jenomže než stačili zmizet, pořádková služba vystřelila a zranila Ptáka. Chlapci museli skočit do vody, protože by je Pták stejně neunesl. Doplavali na břeh, kam přiletěl i Pták a chvíli to vypadalo, že zranění nebude vážné, ale Pták zranění podlehl.
 • Jak se Žeňka cítil – vyjádření hlasem: Žáci v roli Žeňky vyjádří své rozpoložení poté, co Pták zemřel, hlasem. Je-li třeba, je možné to pak ještě zreflektovat slovy.

Průběh:

Obě dívky se dnes příliš kontrolovaly, u čtení textu bylo zřejmé, že jim není po chuti, být sledována někým cizím, nicméně i tak se s textem dobře popasovaly. Přízvuk samozřejmě při četbě ještě automaticky nenaskakuje, ale jsou schopné se s textem vypořádat a porozumět mu. Obě přečetly dva lístky, já zbytek a ony ho překládaly, a velmi zdárně.

Hlasové vyjádření Žeňkových pocitů selhalo. Mou vinou. Nepřipravila jsem jim dostatečně silnou půdu pod nohama, neměly na čem stavět. Pravděpodobně by lepší výsledek nastal v případě vlastního akčního nasazení v roli a zvizualizování a také připomenutí, co pro Žeňku Pták znamená (i když na základě průběhu předchozích lekcí nepochybuji o tom, že to děti vědí).

7 min

Sochy přátel

Organizace: ve skupinách, prostor pro dívání a předvádění

Realizace:

 • Učitel nejprve řekne, že Žeňka s Julkou nejprve Ptáka pohřbili a potom se vydali na průzkum okolí. Brzy zjistili, že se nacházejí na místě, kde by se údajně měla nacházet socha dvou přátel. A opravdu ji našli.
 • Sochy přátel: Žáci si ve skupinách připraví, jak podle nich mohla vypadat socha přátel, kteří podle legendy zničí Draka. Pak si sochy všichni předvedou a okomentují.
 • Převyprávění: Učitel zpraví žáky o tom, že Žeňka s Julkem našli pod sochou jakousi skříňku. Podařilo se jim ji otevřít (Žeňkovým klíčem) a zjistili, že ve skříňce je umístěno ovládací zařízení s obrazovkou, která zobrazovala jezero a Draka. Přišli na to, že právě toto zařízení ovládalo Draka. Drak sám o sobě nežil, někdo ho musel ovládat. Žeňka zařízení a obrazovku zničil dřevěnou dýkou od Toljika a ovládací zařízení i Drak vybuchlo. Chlapci se vydali do města.

Průběh:

Přípravu soch dvou přátel jsem se rozhodla vynechat. A pravděpodobně bych ji vynechala, i kdyby na lekci byly přítomné všechny děti. V tu chvíli se mi zdála jako zbytečný příštěpek, který je oproti následující činnosti nedůležitý.

12 min

Osvobozený ostrov

Organizace: dvojice, pak celá skupina

Realizace:

 • Žeňkova představa osvobozeného ostrova – živé obrazy s krátkým rozehráním: Děti si ve dvojicích připraví krátce rozehraný živý obraz, který znázorňuje, jak si Žeňka představuje, že obyvatelé reagují na zprávu, že jsou osvobozeni od Draka. Následuje přehrání jednotlivých obrazů.
 • Jaká byla skutečnost - ulička: Hráči se postaví do dvou řad čelem k sobě a nechají mezi sebou tak širokou uličku, aby mezi nimi mohl někdo procházet. Žáci stojící v řadách se stávají obyvateli města, které stále žije v zaběhaném rytmu, nic se nezměnilo. Žáci v řadách dupají stejný rytmus, nikdo z něj nesmí vypadnout. Každý se postupně vystřídá v roli Žeňky, který uličkou prochází a vidí, že poměry na ostrově jsou stále stejné.
 • Reflexe: pocity, návrhy na další řešení…

Průběh:

Je škoda, že na lekci nebylo více žáků. Chtěla jsem, aby každý kromě toho, že se podílí na živém obrazu, měl možnost vidět představu šťastných ostrovanů na vlastní oči. Nicméně i tak jsem aktivitu zadala příliš zbrkle, a tak dívky neoplývaly zrovna jistotou.

Ulička by zajisté měla větší účiněk, kdyby byla početnější, ale i přesto děvčata přišla s tím, že když procházela uličkou (spíše mezi dvěma sloupy, do aktivity jsem se zapojila), byla nemile překvapená, že všechno zůstalo při starém. Proto se rozhodla, že by bylo nejlepší promluvit si s obyvateli města.

12 min

Rozhovor s Tachomirem Ticho

Pomůcky: kostýmní znak pro Tachomira a pro Ktora

Organizace: Tachomir Ticho na křesle, žáci proti němu

Realizace: Žáci vstoupí do kolektivní role Žeňky a zjišťují od Tachomira, proč je na ostrově všechno při starém, když je Drak zničen. Od Tachomira by se měli dozvědět: Lidé žili s Drakem dlouho, nikdo přeci neuvěří, že už není. Lidé se musí bát, lidé potřebují strach, jinak stát nemůže prosperovat, jinak nebude řád. Všechno bylo v zájmu bezpečnosti státu. Také Žeňkua Julku osočuje, že se pletou do záležitostí, do kterých jim nic není. Přizná se, že on je zároveň i Ktor a že je na ostrov přivedl ze státních zájmů. Chtěl lidem ukázat, že nikdo nemůže Draka přemoci. Tvrdí, že chlapci nemají právo ho soudit, že to by měli udělat lidé z ostrova. Nabídne chlapcům svůj balón, kterým by se mohli přepravit domů, vane totiž potřebný jihozápadní vítr.

Průběh:

Tato aktivita se na začátku rozrostla o rozhovor Žeňky s obyvateli města. Vyšla jsem z nápadu děvčat a postupně jsem se proměnila v tři různé obyvatele hlavního města ostrova Dvid. Ani jeden obyvatel nechtěl připustit, že by Drak mohl být mrtvý, není to přeci možné, nic takového se nemůže stát, navíc by to jinak ve městě věděli. A z každého z nich byl cítit strach. Navíc poslouchat něco takového od cizinců…

Poté, co se děvčata v roli Žeňky od obyvatel nedozvěděla žádné informace, navrhla rozhovor s vládcem ostrova – s Tachomirem. Ještě než rozhovor začal, zeptala se mě jedna z dívek, jestli zase budu mít tu čepici. Práce s učitelem roli se stala jejich oblíbenou činností (a přiznám se, že mojí taktéž). Bylo to opět znát. Dívky kladly Tachomirovy otázky k věci, argumentovaly proti němu, celý rozhovor měl obrovský spád a náboj.

5 min

Reflexe

OSMÁ LEKCE: ZAKONČENÍ

Přítomno žáků: 2 dívky (ale jiné než na minulé lekci; ostatní děti byly nemocné)

Plán a průběh lekce

Náměty: přátelství, domov, vina

Cíle lekce:

 • Žák se zdokonaluje ve čtení ruského textu.
 • Žák na základě konfrontace s příběhem o Žeňkovi a na základě vlastního vstupu do role zkoumá význam slova vina.

Как ваши дела?

Učitel se ptá, žáci rusky odpovídají.

4 min

Rozehřátí: domečková honička

Pomůcky: žádné

Organizace: v prostoru

Realizace: Všichni kromě honiče a jeho oběti se postaví proti sobě, zvednou ruce nahoru, čímž vytvářejí domeček. Honič předává babu dotykem. Oběť se ale může zachránit tím, že vleze do domečku, postaví se proti jednomu z dětí, spojí s ním ruce, takže ten, kdo stojí za ním, se stává místo něho obětí. Krátká reflexe: Máte také nějaké místo, kde se cítíte bezpečně? Co pro vás znamená domov?

Průběh:

Honička byla vynechána a vzhledem k tomu že obě přítomné dívky odpověděly, že se rozehřát nepotřebují, jsem ji ani ničím nenahrazovala. Zopakovaly jsme si společně, co se v příběhu událo. Chtěla jsem je také seznámit s děním na minulé hodině, ale většinu dívky věděly z vyprávění přítomných na minulé hodině.

Zařadila jsem jen krátkou debatu o významu domova, protože právě ten Žeňku táhne z ostrova. Pro dívky představuje domov bezpečí, pohodu, porozumění a nedokážou si představit, že by ho měly z nějakého důvodu na delší dobu opustit. Stýskalo by se jim po rodičích a kamarádech.

12 min

Návrat domů

Pomůcky: židle

Organizace: v prostoru

Realizace: j

 • Vytvoření balónu z židlí: Žáci vytvoří z židlí prostor balónu a zaujmou v něm místo.
 • Julek odmítá návrat - rozhovor: Žáci se stávají Žeňkou, učitel Julkem. Žeňka už je připravený v koši, Julek nastupuje, ale najednou se zarazí s tím, že na ostrově musí zůstat. Děti v kolektivní roli Žeňky na Julkovo jednání reagují. Julek (učitel v roli) argumentuje, že nesmí zradit podruhé (pořádková služba ho donutila prozradit úkryt dětí), že jim musí pomoci. Navíc děti nevědí, že je s Drakem konec, a někdo se musí starat o ptačí mládě. Nakonec však Julek s omluvou přeřízne provaz a nechá Žeňku letět samotného.
 • Jak se Žeňka cítí: Žáci na dotyk vyjádří Žeňkovy myšlenky.
 • Cesta balónem: Učitel komentuje Žeňkovu cestu balónem (poklid, jasno, přjemný vánek, mírný déšť, který neustále sílí v nepřetržitý liják, bouřka, vítr, chlad, ustání deště a bouřky, teplý vzduch, přistání). K tomu učitel pouští nahrávku deště a bouřky. Děti v roli Žeňky na vzniklé okolnosti reagují pohybem. Činnost je ukončena přistáním a upadnutím vyčerpaného Žeňky do bezvědomí.

Průběh:

Dívky balón, nebo spíše koš balónu, vytvořily rozestavěním židlí do čtverce.

Děti v roli Žeňky byly Julkových rozhodnutím zaskočeny, doslova z něj páčily všechny důvody a přemlouvaly ho, ať neblázní a letí s ním, že ho jeho rodiče rádi uvidí. Děti přišly také s nápadem, že nejdřív i s Julkem doletí domů, seženou další pomoc a na ostrov se zase vrátí společně. Dívky v roli Žeňky také uvažovaly o možnosti, že na ostrově zůstanou, pomůžou všechno vyřešit a teprve pak se i s Julkem vrátí domů. Poté, co Julek (já v roli) nehal Žeňku v balónu samotného, vyřkla děvčata tyto myšlenky: „Měl jsem z toho koše rychle vyskočit, teď už je pozdě.“ „Julku, co blázníš? Ale já se pro tebe vrátím a pomůžu vám.“

Let balónem si dívky užívaly, navíc jejich reakce byly věrohodné.

Po skončení letu balónem se dívky začaly svěřovat s tím, co prožívaly, aniž bych se jich na to stihla zeptat. Prý bylo velmi obtížné vyrovnat se s Julkovým rozhodnutím. Na jednu stranu měly nutkání zůstat a dětem z ostrova pomoci, na druhou stranu se jim jako Žeňkovi chtělo domů.

8 min

Čtení

Pomůcky: lístky s úryvky textu – viz PL 8)

Organizace: j

Realizace: Každý z žáků dostane jeden lístek s úryvkem textu (většina z nich je oproti Krapivinově textu upravená, snazší). Mají chvilku času na to, aby si úryvek samy pro sebe přečetli a teprve pak ho v určeném pořadí četli ostatním (poslední část čte učitel). Všichni společně úryvky přeloží.

Průběh:

Čtení proběhlo bez problémů. Tyto dvě dívky už čtou téměř plynule. Významu textu také rozuměly.

11 min

Vina

Pomůcky: papír, psací potřeby

Organizace: v kruhu

Realizace:

 • Co je vina, co všechno si s ní spojujete – brainstorming: Žáci jmenují, co je napadá, a zaznamenávají to na papír. Poté se učitel zeptá, proč tento pocit mohl mít i Žeňka a co by mu mohlo pomoci, aby se s tím vyrovnal.
 • Rozhovor s Toljikem: Žáci se v roli Žeňky svěřují Toljikovi (učitel v roli). Toljik Žeňku utěšuje, chápe jeho pocity. A věří tomu, co zažil. Navrhne Žeňkovi, že si navzájem udělají zase dýky a na ostrov se vrátí spolu, jen budou muset vymyslet, jak se tam dostanou. Ideálně by mělo dojít k dohodě, že se na ostrov opravdu vydají.

Průběh:

V souvislosti s vinou dívky jmenovaly: špatný pocit, vyrovnat se, náprava, depka, smutek, svěřit se. Podle nich (v souladu s knihou) Žeňka cítil vinu kvůli tomu, že také nezůstal na ostrově a ostatním nepomohl. Měl by se prý svěřit nějakému dobrému kamarádovi, a hned si vzpomněly na Toljika.

V rozhovoru s Toljikem se Žeňka (děti v roli) se vším Toljikovi svěřil a vyjádřil přání, že by se chtěl na ostrov ještě vrátit a pomoci ostatním. A dívky hned přišly i s nápadem, jak se tam dostat – nějakou dobu ještě počkají, během toho se dobře připraví, a zkusí použít klíč, kterým Žeňka přivolával Ptáka. Třeba bude fungovat i na ptáče, které brzy vyroste.

10 min

Jak to skončilo

Pomůcky: Žeňkův záznam z deníku

Organizace: v kruhu

Realizace:

 • Převyprávění: Učitel převypráví, že jednoho dne babička Žeňkovi přinesla věci, ve kterých ho našli, a přinesla mu i klíč, který měl v kapse. Žeňka na něj vyzkoušel zapískat, zkoušel to několikrát. Jednoho dne viděl, jak se na nebi vznáší pták. To se několikrát opakovalo, až se Žeňka vydal k jezeru, kde našel již vyrostlé ptáče… A co se stalo dál? To prozradí záznam z Žeňkova deníku, který si psal.
 • Čtení z Žeňkova deníku: o tom, že kdyby měl Žeňka vyprávět dále, znovu by mluvil o svistu ptačích křídel a o cestě na ostrov. Konec toho všeho stejně nezná, neví, jak v tuto chvíli žijí na ostrově Dvid. Jen si pamatuje, že když tam byl naposledy, děti byly mnohem veselejší a mnozí dospělí omládli. Žeňka přiznává, že už se na ostrov nikdy nedostane, plameňák by ho už neunesl, a tak mu při loučení přivázal klíč na nohu. Nikdy nezapoméně na děti z ostrova. A také nezapomene na Julkův zákrok proti pořádkové službě. Nejvíce ze všeho se mu ale do paměti vryl Julkův křik poté, co se vrátil domů: „Mámo! Maminko! Maminkóóó! Já jsem tady!“ – viz příloha

Průběh:

Dívky část záznamu psaného psací azbukou přečetly samy, zbytek jsem četla já. Líbilo se jim, že čtou psací azbuku, jako by to doopravdy bylo z deníku. Ptaly se, zda to tak vyšlo i v knížce.

5 min

Reflexe

Organizace: v kruhu

Průběh:

Dětem se líbila část, kdy jakožto Žeňka letěly balónem. I když to bylo jenom jako, dokázaly si prý živě představit, co se kolem děje. Hodně jim pomohla zvuková kulisa.

Znovu mluvily o problematice viny. Také prý někdy udělaly něco, za co ji pak cítily, takže Žeňku dobře chápaly. Ale na druhou stranu jim nepřipadá, že by se Žeňka nějak závažně provinil, protože opravdu udělal maximum pro to, aby dětem na ostrově pomohl.

Jedna z dívek si prý chvíli myslela, že se to všechno Žeňkovi jenom zdálo (na základě úryvku), ale pak pochopila, že to opravdu prožil. Děvčatům se líbilo, že konec příběhu není úplně jednoznačný – je tam sice náznak, že se děti na ostrově Dvid mnohem více smály a mnozí dospělí omládli, takže se život na ostrově mohl zlepšit, ale i přesto se po Žeňkově návratu domů pak mohlo všechno zase otočit. Oceňují, že si to každý může představit podle sebe.

10 min

Vyplňování dotazníku + ústní dodatky

Pomůcky: dotazníky, psací potřeby

Organizace: kdekoliv v prostoru

Realizace: Žáci vyplňují dotazníky. Pak je možnost ústního komentáře ohledně celého projektu.

Průběh:

Dívky vyplnily dotazníky a pak projekt ještě okomentovaly. Příběh se jim zdál zajímavý a líbilo se jim, že to, co se tam dělo, si mohly vztáhnout i do podobných situací ve skutečném životě. Oceňovaly možnost si to prožít, protože jsou zvyklé jenom číst. To, jak projekt probíhal, je pro ně zajímavý náhled do práce jiným způsobem. Asi nejvíce je zaujala práce s učitelem v roli. Pak také občasné zařazení loutek, protože tak můžou situaci vidět na vlastní oči a lépe se jim zapamatuje nějaká nová slovní zásoba. Kladně hodnotily celkový přístup k vedení ruštiny – nebojí se mluvit a něco předvádět, protože jenom nepřikazuju.

Závěrečná lekce projektu proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Ač byly přítomny pouze dvě dívky, nízký počet nijak nesnížil jejich aktivitu - vzájemné interakce byly velice akční a hodnotné.

Během dvouměsíční práce s knihou Vladislava Petrovič Krapivina Děti modrého plameňáka se žáci pomocí metod a technik dramatické výchovy seznámili s celým příběhem, nazíraným z pohledu chlapce Žeňky. Nejenže poznávali a zkoumali příběh do hloubky, ale mohli se podílet i na jeho utváření a navíc se pravidelně setkávali s živým ruským jazykem a ruskou literární kulturou prostřednictvím zkoumání původního ruského literárního díla.

Projekt byl realizován se skupinou, která je v oblasti ruského jazyka začátečnická – pracujeme spolu teprve od prosince 2015, proto neprobíhal výhradně v ruském jazyce. Rusky jsem mluvila často, ale nebylo možné udržet tento chod po celou dobu – vše záviselo na časových možnostech, na složitosti sdělení a schopnosti porozumění účastníků. Tam, kde to bylo možné, žáci mluvili rusky – využívali znalosti nabyté v době před projektem, ale k jejich obohacování docházelo samovolně i v průběhu projektu. Výhodou je, že se skupinou komunikuji z větší části rusky už od počátku kroužku, využívám podobnosti češtiny a ruštiny, a nesporným kladem je, že sami žáci vyžadují pravidelné setkávání se s ruským textem. Chtějí hodně číst, ale neorientovat se jen na obvyklá učebnicová cvičení.

Největší problémy jsem měla s tím, do jaké míry mám do těchto dramatickovýchovných lekcí zapojovat výukovou látku ruského jazyka. Nakonec jsem ji do lekcí zařadila velmi zřídka, ale domnívám se, že hodiny byly pro žáky z jazykové stránky přínosné i tak – pravidelně se setkávali s ruským textem a často ruštinu vnímali zvukově.

Celkově hodnotím projekt jako zdařilý, což dokládá i písemná reflexe jeho účastníků. Myslím, že se mi podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde se žáci cítili bezpečně, nebáli se tvořit a používat již získané jazykové dovednosti. Domnívám se, že lekce byly oboustranně přínosným materiálem. Zdá se, že Žeňkův příběh, který si mohli žáci na vlastní kůži prožít, byl pro ně poutavý a mnohdy v něm našli témata, s nimiž se setkávají v reálném životě. Kromě toho se žáci setkali s původním ruským literárním dílem a v průběhu projektu obohatili i svou slovní zásobu.

Jsem přesvědčená, že podobný způsob práce má ve výuce cizích jazyků své místo. Metody dramatické výchovy vyžadují od účastníků aktivní přístup. Fikce jim poskytuje bezpečí, mohou se schovat za roli a tím, že za někoho vystupují, nesoustředí se primárně na to, jak jejich jazykový projev bude vypadat. Možnost prožít si určitou situaci je spojena se zážitkem, což usnadňuje zapamatování informací. Dramatická výchova samozřejmě není všemocná. Proto je třeba uvažovat koncepčně, směřovat za nějakým cílem, to je pro výuku cizího jazyka i dramatické výchovy společné. A jedině tak může mít dramatická výchova pro výuku ruštiny (ale i jiných jazyků) opravdový přínos.

Francouzština Pětkrát škola a dramatika