Angličtina

Angličtina

Záznam práce, angličtinářů čáslavské střední školy se od ostatních záznamů liší nejméně ve dvou směrech: jde o ověřování, jak lze vyuřžívat dramatciké metody ve výuce, ne o detailní záznam hodin, alliší se také tím, že pedagogové s aprobací pro výuku jazyků ověřují v praxi i v dikusi možnosti uplatnění dramatické metody jen na základě literatury. Přínosem je fakt, že mají velmi šitrokou škálu metod, které jsou tak či onak spojeny s dramatem a divadlem, včetně práce s texty divadelních her. Jde do jisté míry o opačnou cestu, než je ta, která vede od oboru dramatiky k jazyku, a je inspirativní právě různorodostí přístupů ve vztahu k slovní zásobě i gramatice.

Zápis o vzájemné spolupráci

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Jméno 1. spolupracujícího pedagoga zaměstnaného ve škole příjemce

Tomáš Burda

Jméno 2. spolupracujícího pedagoga zaměstnaného ve škole příjemce

Lucie Honzíčková

Jméno 3. spolupracujícího pedagoga zaměstnaného ve škole příjemce / pedagoga zaměstnaného v jiné škole /studenta VŠ zaměstnaného ve škole příjemce

Marie Pekárková

1. setkání společného plánování

Datum setkání

včetně uvedení délky trvání setkání v hodinách

(1h = 60 min)

31. 10. 2018, 9 -11 h

Rámcový plán spolupráce (včetně uvedení předmětů, které pedagogové vyučují)

Spolupracující tým tvoří tři vyučující anglického jazyka na Gymnáziu a SOŠPg Čáslav - Mgr. Tomáš Burda (ANJ), Mgr. Lucie Honzíčková (ANJ-FRJ) a Mgr. Marie Pekárková (ANJ-ČJ-VV). Vyučující se shodli, že v prvním bloku spolupráce se zaměří na využití dramatu ve výuce anglického jazyka.

Na prvním společném setkání tým nejprve diskutoval přínos dramatických technik ve výuce ANJ. Shodl se na tom, že divadelní prvky ve výuce podporují motivaci žáků, vedou k odbourávání jazykové bariéry, napomáhají pohotově reagovat v nečekaných situacích a rozvíjí nonverbální komunikaci, která je nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Zároveň nabízí (oproti často izolovaným větám v běžných učebnicích) smysluplný kontext pro začlenění jednotlivých gramatických a lexikálních jevů. Přirozeně také rozvíjí prozodickou stránku řeči - správné využívání intonace, tónu, přízvuku a rytmu pro vyjádření různých významových odstínů. V neposlední řadě drama vybízí k využití mezipředmětových vztahů (zejména z oblasti literatury, historie, hudební a výtvarné výchovy).

Vyučující na prvním setkání dále sdíleli své dosavadní zkušenosti s dramatickými technikami a s pomocí odborné literatury (J. Harmer: How to Teach English; Scrivener: Learning Teaching; Phillips: _Drama with Childre_n) sestavili následující seznam metod využití dramatických prvků ve výuce anglického jazyka:

  • hry v roli (běžné komunikační situace - např. v restauraci, v obchodě, na večírku, v cestovní agentuře...)
  • simulace (např. pracovní pohovor, fiktivní firma.)
  • hlasitá četba divadelního textu, jeho paměťový nácvik
  • improvizační hry (zaměřené např. na poznání žáků ve třídě/procvičení konkrétní slovní zásoby/gramatiky/ nonverbální komunikace) - jako zdroj inspirace lze využít např. stránky Drama Resource (https://dramaresource.com/drama-games/) či BBB Press (http://www.bbbpress.com/dramagames/)
  • pantomima
  • scénky na konkrétní téma
  • nácvik celých dramatických her

Spolupracující kolegové se dohodli, že v následujících měsících budou v hodinách intenzivněji využívat hry v roli, se kterými sice mají již řadu zkušeností, ale vidí v nich velký potenciál k podrobnějšímu rozpracování a efektivnímu využití. Hry v roli nabízené v učebnicích a doplňkových materiálech bývají většinou jen stručně definované v několika bodech (kdo-kde-co). Nabízí se proto zadání jednotlivých rolí rozpracovat v miniscénáře, které by žákům umožnily lépe se vžít do dané situace, a co nejvěrohodněji tak cizojazyčné vyučování přiblížit reálným životním situacím.

Dále se chceme více zaměřit na práci s dramatickým textem. Všichni zapojení kolegové vyučují kromě gymnázia také obory střední pedagogické školy (Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika), v rámci nichž žáci absolvují předmět Dramatická výchova. Řada z nich si poté drama volí jako svoji specializaci, pro většinu žáků těchto oborů proto drama představuje přirozenou a oblíbenou metodu práce.

2. setkání společného plánování

Datum setkání

včetně uvedení délky trvání setkání v hodinách

(1h = 60 min)

12. 12. 2018, 14:00 - 16:00

Společná reflexe z vlastní výuky, doporučení a další plánování pro další práci zapojených pedagogů

Předmětem druhého setkání byla hra v roli. Kolegové představili, jak konkrétně danou metodu zapojili do výuky, k dosažení jakých cílů sloužila, a do jaké míry metoda vedla k naplnění výukového cíle. Zamysleli se také nad možnými úskalími, která hra v roli přináší.

Mgr. Honzíčková využila hru v roli v několika strukturovaných aktivitách, např. pro práci na tématu “Housing”, kdy si měly skupinky 3-4 žáků představit, že v následujících šesti měsících budou sdílet společnou domácnost. Pro usnadnění této představy si nejprve vybrali dle obrázku dům, ve kterém budou bydlet, nastudovali plánek domu a rozdělili si jednotlivé místnosti. Každý měl přidělenou určitou (potenciálně problematickou) roli (např. bubeník, milovník zvířat, milovník party apod). Na základě své role se měli dohodnout na pravidlech společného soužití (za použití modálních sloves “must”, “mustn´t”). U žáků byla patrná vysoká motivace, do situace se velmi dobře vžili, navrhovali různá řešení, odmítali návrhy, které se jim nelíbily, hledali kompromisy. I přes poměrně podrobné instrukce se ukázalo, že žáci by uvítali ještě konkrétnější zasazení situace do kontextu (např. rozloha jednotlivých pokojů, informace o sousedech apod). Role učitelky byla náročná z hlediska monitorování, kdy musela neustále dohlížet především na to, aby žáci používali pouze cílový jazyk a aby se do diskuze zapojili všichni žáci.

Mgr. Pekárková využívala vzhledem k mladšímu věku žáků (prima) zejména role hravějšího charakteru (pohádkové bytosti, superhrdinové, celebrity). Žáci měli např. za úkol představit si, že dělají rozhovor s celebritou. Při práci ve dvojicích si žák v roli novináře připravil otázky, na které by se chtěl zeptat, druhý žák se na ně pak snažil odpovídat tak, jak by dle něj odpovídala daná celebrita. Poté se role obměnily. Aktivita byla cílená na nácvik tvoření otázek v různých slovesných časech. Žáci pracovali dobře, vymýšleli originální otázky i odpovědi, role novináře i celebrity je bavila. Vzhledem k nižší úrovni (A2) se objevovaly problémy se slovní zásobou, které v kombinaci s vysokou kreativitou a zvídavostí vyžadovala častou asistenci vyučující.

Mgr. Burda využil existujících scénářů v oddílech “Practical English” učebnice New English File, které podrobněji rozpracoval na jednotlivé role (např. místo klasického zadání “číšník”-”host” roli obohatil o doplňující informace o jednotlivých zákaznících - potravinové alergie, povahové rysy, předchozí zkušenosti apod). Role doplnil jednoduchými rekvizitami (menu, lahev apod.). Žáci v těchto situacích měli zužitkovat slovní zásobu spjatou s daným tématem a ustálené větné fráze typické pro danou situaci (“Are you ready to order” “I´ll have xxxx, please“ atd.). Žáci se přirozeně vžili do zadaných rolí a vhodně využívali fráze osvojené v předchozích hodinách. U některých byla patrná menší kreativita (ve zbytečně vysoké míře se drželi příkladu v učebnici).

Shrnutí

Spolupracující učitelé se shodli, že hra v roli představuje u žáků velmi oblíbenou metodu výuky. Žáci si v těchto situacích uvědomují úzké sepětí učiva s praktickým životem, což je motivuje k co nejlepším výkonům.

Pro řadu žáků je navíc osvobozující oprostit se od své skutečné identity a lépe pracují, pokud se mohou vžít do role smyšlené postavy. Odpadá tak strach z ukázání vlastních nedostatků a žáci mohou hovořit i o tématech, která by jim jinak mohla připadat citlivá. Hry v roli rozvíjejí schopnost adekvátně reagovat na nepřipravené situace a celkově podporují plynulost projevu. Měly by následovat až po důkladném upevnění učiva (zejména u aktivit cílených na určitý gramatický jev), protože při samotné hře v roli se důraz přesouvá na splnění komunikačního cíle, a zejména u větších skupin je obtížnější kontrolovat přesnost sdělení.

Ve fázi, kdy si učitel přeje klást větší důraz na přesnost sdělení, se nabízí možnost práce s divadelními scénáři (přizpůsobenými úrovni žáků). Možnosti využití dramatických textů ve výuce budou předmětem třetího setkání.

3. setkání společného plánování

Datum setkání

včetně uvedení délky trvání setkání v hodinách

(1h = 60 min)

18. 1. 2019 13:45-15:45

Společná reflexe z vlastní výuky, doporučení a další plánování pro další práci zapojených pedagogů)

Na posledním setkání pedagogové diskutovali, jakými způsoby v hodinách využili divadelní texty, jaký přínos tato metoda měla pro žáky, a s jakými riziky je třeba počítat.

Tomáš Burda využil v hodinách anglické konverzace na vyšším gymnáziu ukázky děl Williama Shakespeara a Arthura Millera. Tyto hodiny byly cílené na pochopení klíčových období britské a americké literatury. Žáci na základě textů porovnávali různé jazykové roviny řeči (básnický jazyk x běžná mluva, archaismy x moderní angličtina) a vyvozovali socio-kulturní kontext děl. Ukázky konkrétních děl vedly k lepšímu zapamatování učiva a snadnějšímu porozumění historickému kontextu. Pro žáky bylo motivující, že zvládli s pomocí učitele porozumět originálnímu textu, což je při dnes většinou nízkém zájmu žáků o literaturu důležitým aspektem. Originální divadelní text představuje příjemné zpestření jinak převážně faktograficky zaměřených hodin. Vyžaduje pochopitelně vysokou jazykovou úroveň žáků, proto je práce s ním možná hlavně ve vyšších ročnících gymnázia, u nižších ročníků a u oborů pedagogické školy by bylo nutné použít zjednodušené verze textů, i ty jsou však pro světově proslulá díla snadno dostupné.

Lucie Honzíčková navštívila s žáky v průběhu prvního pololetí dvě divadelní vystoupení v anglickém jazyce, a to Pygmalion (G. B. Shaw) a Christmas Carol (Charles Dickens). Zhlédnutí vystoupení předcházela práce s důležitými pasážemi scénáře tak, aby bylo u žáků zajištěno porozumění klíčovým slovům hry. Žáci byli také prostřednictvím četby krátkých textů seznámeni s autorem hry a obdobím jeho divadelní tvorby. Po představení měli žáci za úkol převyprávět děj hry, představit hlavní postavy a zhodnotit způsob ztvárnění.

U prvního představení se nepodařilo cíl naplnit zcela dle očekávání, a to především z důvodu vysoké jazykové úrovně vystoupení. Navzdory “pre-teaching” fázi bylo pro žáky obtížné porozumět některým výrazům, vystoupení navíc nebylo příliš bohaté z hlediska rekvizit a kulis, které by usnadnily porozumění. I přesto však žáci dokázali vysvětlit hlavní myšlenku hry.

Druhé vystoupení bylo zpracováním vhodnější pro danou úroveň žáků - tvůrci zapojili krátké didaktické pasáže, ve kterých ověřovali pochopení děje a vysvětlovali důležitou slovní zásobu. Při následném shrnutí v hodině se ukázalo, že i slabší žáci si pamatují většinou informací. Pro řadu žáků se jednalo o vůbec první zkušenost s představením v angličtině, a bylo u nich patrné vysoké soustředění a zájem během vystoupení i při následné diskuzi.

Marie Pekárková v průběhu prvního pololetí pracovala v hodinách anglického jazyka na pedagogické škole se zjednodušenými scénáři klasických pohádek. Žákyně se na jejich základě učily slovní zásobu spjatou s touto oblastí (pohádkové postavy, místa, časová určení), psaly vlastní verze pohádek a nacvičovaly přirozenou intonaci. Na závěr natrénovaly předvedení jedné z pohádek, které bylo předmětem jedné z hospitací.

Práce s pohádkou se u žákyň pedagogické školy jeví jako vysoce efektivní. Studentky si jsou vědomy využitelnosti v jejich pedagogické praxi, což je motivuje k lepším výkonům.

Shrnutí

Pedagogové se shodli, že divadelní text představuje neskutečně bohatý zdroj pro rozvoj všech řečových dovedností žáků (čtení u tištěných textů, poslech u divadelního ztvárnění/nahrávky, mluvení při nácviku pasáží, psaní vlastních textů). Zároveň umožňuje kontextualizované procvičení řady gramatických a lexikálních jevů, jako např. přímá a nepřímá řeč, souslednost časů, slovosled otázky, “verbs of movement” (come, arrive, get, enter...) a “reporting verbs“ (say, promise, whisper, suggest, claim...). Učitel může klást důraz ne jeden z daných jevů, dle aktuálního cíle hodiny, zároveň ale žáci podprahově vnímají i ostatní jazykové jevy. Divadelní text také umožňuje představení anglických reálií z oblasti literatury a historie. Potenciálním problémem může být jazyková náročnost originálních textů. Učitel musí buď přizpůsobit typ úlohy vycházející z textu (např. jen vyhledávání údajů, cvičení typu pravda/nepravda), nebo text přizpůsobit úrovni žáků. Práce s divadelním scénářem celkově představuje příjemné zpestření hodin jak pro žáky, tak pro učitele, zejména pak nacvičení krátkých divadelních výstupů. Tato forma práce by do budoucna mohla být dále rozvinuta u oborů pedagogické školy formou krátkých představení pro žáky nižších ročníků či pro žáky mateřských škol.

1. hospitace 1. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

24. 1. 2019 11: 50 - 12:35

vyučující: Mgr. Honzíčková; hospitující: Mgr. Burda

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

24. 1. 2019 13:30 - 14:30

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Cíl hodiny: Tvoření prvních podmínkových vět pro popis každodenních situací

Průběh

Jako uvedení do problematiky žáci zhlédli krátké video demonstrující jeden z “Murphyho zákonů” a na jeho základě zodpověděli otázku “What will happen if….?”. V další aktivitě spojovali dvě části vět tak, aby získali znění dalších Murphyho zákonů (např. “If you find a T-shirt you really like, they won´t have your size.”) Na základě příkladových vět žáci vyvodili, v jakých situacích se první podmínková věta používá a jakým způsobem se tvoří. Ve druhé části hodiny si ve dvojicích připravili krátký scénář ztvárňující některý z Murphyho zákonů. Scénku následně předvedli a třída formulovala věty typu If you…..you will popisující daný příběh (např. If you meet the man of your dreams, you will meet his wife too).

Reflexe

Video vhodně uvedlo žáky do problematiky. Žáci otázku zodpověděli dle svých dosavadních jazykových dovedností, někteří již v této fázi tvořili podmínkovou větu korektně, většinou jim ale správná struktura dělala problémy.

Následné spojování vět žákům nečinilo problémy, někdy však bylo patrné nedostatečné pochopení kontextu situace. Vyvození pravidel pro užití a tvoření prvních podmínkových vět žáci zvládli pohotově. Při následné přípravě scénky byla často potřeba asistence vyučující, zejména v oblasti slovní zásoby, ale i v navedení na možné ztvárnění dané věty. Při následném předvádění scének byla nejprve patrná nervozita, která ale brzy opadla. Většina žáků se do situace dobře vžila, využívali dostupné rekvizity ze třídy, rozhovory vhodně doplňovali gestikulací. Vyskytly se chyby v oblasti slovní zásoby, které nicméně nebránily porozumění. Třída zvládla ke všem scénkám sestavit vhodné podmínkové věty popisující Murphyho zákony.

Doporučení pro další práci

V počáteční fázi, kdy žáci spojují začátky a konce vět, by bylo vhodné sestavené věty využít ke krátké diskuzi o vlastních zkušenost s podobnými situacemi, což by u žáků mohlo napomoci pochopení nového učiva. Pro usnadnění role vyučující ve fázi přípravy by bylo možné dát žákům k dispozici slovníky. Pro zamezení chyb ve scénce by bylo možné od žáků nejprve vyžadovat podrobně rozepsaný text a zkontrolovat jej, nicméně by se v takovém případě muselo počítat s delším časem na průběh celé aktivity, případně by bylo možné i rozdělení do dvou lekcí, kdy by žáci nejprve sepsali scénář a opravený by jej využili až další hodinu.

2. hospitace 1. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

vyučující: Mgr. Pekárková; hospitující: Mgr. Burda

18.3.2019 - 10.55 - 11.40

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

18.3. 2019 - 16.00 - 17.00

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Cíl hodiny: Tvoření otázek a odpovědí v budoucím čase, upevnění vazby going to, tvoření budoucího času (will), přítomný čas průběhový

Průběh:

V úvodní části hodiny byla zopakována slovní zásoba na téma: Na letišti.

Vyučující vycházela z učebnice English File Pre-intermediate - File 3A, učebnice nabízí i možnost využití obrázků a fotografií.

V další části hodiny žákyně zhlédly krátké video s typickým rozhovorem odehrávajícím se v odletové hale. Poslechly si často používané fráze a procvičily si slovní zásobu i správnou výslovnost a intonaci.

Video také sloužilo k upevnění slovní zásoby.

Třetí část tvořily vlastní rozhovory na téma: Plánování cesty. Dívky pracovaly ve dvojicích, měly připravené kartičky s různými destinacemi, například různé země, města, památky, zajímavá místa a aktivity. Cílem bylo tvořit věty s vazbou “going to”, plánovat různé činnosti, vyptávat se na podrobnější informace. Domluvit se na plánech do budoucna. Po krátké přípravě v lavicích byly některé z konverzací předvedeny před celou skupinou.

Hodinu doplnila ještě četba článku o nejlepších letištích světa - Top airports in the world - inspirací a zdrojem se stala English File 3A. Následovala diskuse o tom, co jednotlivá letiště nabízejí cestujícím v případě delšího čekání na zpožděné letadlo. Žákyně si ve skupinách po čtyřech promyslely společné plány, jak by co nejlépe strávily čas. Některé mohly přidat vlastní zkušenosti z cestování.

Na závěr hodiny vyučující shrnula různé gramatické vazby, kterými je možné vyjádřit děje v budoucnosti.

Reflexe:

Slovní zásoba nedělala studentkám větší problémy, byla dostatečně upevněná i z procvičování v předchozích hodinách. Náročnější bylo tvoření správných gramatických struktur, zpočátku se objevovaly častější chyby a vyučující musela občas pomáhat s formulováním otázek a odpovědí. Činnosti se v průběhu hodiny vcelku rychle střídaly a byly efektivní. Podařilo se udržet pozornost a aktivitu po celou dobu výuky. Bylo dobré prostřídat dvojice a skupiny.

Doporučení pro další práci:

Na tuto hodinu by mohla navazovat ještě další část, ve které by bylo využito k inspiraci stránek http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ - část věnovaná gramatickým strukturám:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/future-forms

1. hospitace 2. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

17. 1. 2019 8:55 - 9:40

Vyučující: Mgr. Pekárková; hospitující: Mgr. Honzíčková

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

17. 1. 2019 14:00 - 15:00

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Cíl hodiny: Použití minulého času prostého a průběhového ve vypravování pohádkových příběhů

V úvodní části hodiny bylo zařazeno převyprávění pohádky Princezna a žabí princ - The Princess and the Frog Prince. Jedna žákyně měla nakreslené jednoduché papírové loutky a vyprávěla předem připravený text s využitím přímé řeči. Výtvarné doplnění zvýšilo zájem ostatních.

Aktivitu jsme zhodnotily velmi kladně, bylo přínosné zvládnout delší souvislý text s probíranými gramatickými strukturami. Žákyni vypravování bavilo, snažila se využít přiměřené tempo a správnou intonaci. Zbývající část skupiny tvořila pozorné publikum.

Další variantou pohádky bylo krátké divadelní představení na základě rozdělení rolí vypravěče a několika postav. Byly zařazeny jednoduché dialogy a hra v roli. Byl zde prostor i pro improvizaci a pro doplnění pohybovou aktivitou. Např. hru s míčem, skok žabáka, princeznin pláč. Skupina sledovala hru se zájmem.

Třetí částí bylo veršované převyprávění pohádky Popelka - Cinderella. Každá dívka se měla naučit čtyřverší a formou pásma bylo vytvořeno vystoupení. Zde se u některých žákyň objevil problém s pamětním osvojením textu.

Při společném hodnocení jsme se shodly, že by bylo dobré ještě si několikrát vše zkusit. Objevily se také menší nedostatky ve výslovnosti. Studentky střední odborné školy pedagogické se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku by mohly podobné představení využít i při své praxi. Sloužilo tedy i jako ukázka, jak by se dalo pracovat s dětmi.

Téma pohádek vyučující dále rozvíjela. Po zopakování názvů nejznámějších pohádek v angličtině a překladu vybrané náročnější slovní zásoby si dvojice či trojice vylosovaly souvětí a jejich úkolem bylo předvést pantomimou děj.

Např. The girl was walking through the woods, when she met a big bad wolf. Ostatní dívky měly uhodnout jméno pohádky a sestavit souvětí s užitím minulého času prostého a průběhového. Poměrně rychle se podařilo vytvořit správně věty.

Na tuto aktivitu navázala skupinová práce. Na rozstříhaných proužcích papíru byla napsaná souvětí, která byla rozdělená na dvě části a cílem bylo složit smysluplné věty a zapamatovat si je. Vyučující průběžně kontrolovala práci, opravovala chyby a pomáhala najít řešení. Při skupinové práci v některých chvílích dochází k vyjadřování v češtině, i přes veškerou snahu učitelů udržet komunikaci v angličtině.

Závěrečnou část hodiny představovalo upevnění gramatických pravidel pro užití minulých časů. Vyučující měla vyrobené kartičky se slovesy v infinitivu a na konci hodiny byla většina žákyň schopná použít správně čas minulý prostý a průběhový v různých souvětích. Např. walk - lose, eat - appear.

Reflexe:

Vypravování příběhů v minulém čase je velmi často využíváno v běžné komunikaci. Vypravování zážitků, popisování příhod lze procvičovat ústní i písemnou formou, je ale nutné dbát na správné použití gramatických jevů, na pamětní osvojení tvarů nepravidelných sloves a bezchybné tvoření minulého času průběhového.

Doporučení pro další práci:

Bylo by možné ještě dále rozvíjet a obměňovat různé formy dramatizace pohádek. Lze využít i zkušenosti z předmětu dramatické výchovy a propojit tvorbu kulis a kostýmů, loutek a rekvizit s předmětem výtvarná výchova s metodikou.

2. hospitace 2. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

25. 2. 2019 8:55 - 9:40

Vyučující: Mgr. Burda; hospitující: Mgr. Honzíčková

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

25. 2. 2019 14:00 - 15:00

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Cíl hodiny: nácvik přirozeného větného rytmu a intonace v angličtině; správné tvoření a použití příslovcí způsobu

Průběh hodiny

V předchozí hodině byl žákům zadán úkol napsat krátkou scénku představující volné pokračování O´Henryho povídky Girl, jejíž zjednodušenou verzi si žáci předtím vyslechli na audionahrávce. Žáci tedy již znali dějovou linii i stručnou charakteristiku hlavních postav. Díky poslechu dialogických pasáží měli žáci také možnost slyšet přirozený větný rytmus a intonaci u různých druhů vět v anglickém jazyce. Poslech audionahrávky zároveň žákům poskytl příležitost uvědomit si úzkou souvislost mezi tónem, jakým jsou jednotlivé promluvy pronášeny, a příslovci způsobu v uvozovacích větách, doprovázejících přímou řeč postav. Způsob tvoření příslovcí způsobu z přídavných jmen byl žákům vysvětlen a zopakován v předchozích hodinách.

Žáci se měli sami rozdělit do tříčlenných skupin. V každé skupině pak měli vytvořit cca 3minutový scénář zachycující dialog mezi nespokojenou paní domu a problémovou kuchařkou, ve kterém má kuchařka dostat výpověď. Nedílnou součást scénáře měly tvořit také uvozovací věty. V těchto větách měl být použit určitý minimální počet příslovcí způsobu (nejméně čtyři). Takto napsaný scénář se měli žáci naučit nazpaměť.

V úvodní části hodiny jednotlivé skupiny sehrály před celou třídou svou předem připravenou scénku s tím, že třetí člen skupiny hrál roli vypravěče a pronášel uvozovací věty obsahující různé příslovce způsobu.

Poté, co všechny skupiny odehrály své scénky, byli žáci vyzváni, aby sami určili, který z výstupů ostatních skupin považují za nejlepší respektive nejpůsobivější. Výstup, který se třídě nejvíce líbil, následně vyučující ocenil malou jedničkou, aby posílil motivaci žáků k co nejlepším výkonům při práci na hodině.

Reflexe

Tvůrčí charakter této aktivity většině skupin vyhovoval, neboť významná část třídy si za svou specializaci zvolila právě dramatickou výchovu Tvorba vlastních textů volně inspirovaných zajímavými literárními díly se tedy ukázala být vhodnou učební metodou také při výuce cizího jazyka. Některým skupinám se podařilo napsat působivý a poměrně promyšlený scénář, který následně přesvědčivě a poutavě přehrály. V ojedinělých případech žáci dokonce správně použili i složitější slovesné časy a vazby (předpřítomný čas, složitější tvary modálních sloves apod.) Ve tvarech příslovcí žáci chybovali pouze minimálně a většinou se jim dařilo volit kontextově vhodná příslovce.

Při přehrávání scének se nicméně projevily určité nedostatky jak z hlediska jazykového, tak i dramatického. U introvertně zaměřených jedinců byla při vystupování před celou třídou zpočátku patrná nervozita a přirozený ostych, které však postupně slábly. V důsledku tohoto nebyly některé promluvy proneseny dostatečně hlasitě či s patřičným důrazem. V některých momentech se žáci až příliš soustředili na reprodukci obsahu promluvy a nepodařilo se jim docílit přirozeného větného rytmu či intonace. Výraznější chyby se občas vyskytly také ve výslovnosti (change vs. chance), slovosledu (např. u otázek včetně otázek nepřímých) či tvarech sloves (zejména modálních, nesprávné použití infinitivu s TO po modálních slovesech must či can). Některé dialogy navíc postrádaly patřičnou emocionalitu a gradaci, což logicky snižovalo jejich dramatičnost. Scénáře

Doporučení pro další práci

Výše popsanou aktivitu lze dále zlepšovat, a docílit tak jejího efektivnějšího využití ve výuce cizího jazyka. Jako zvlášť vhodná se tato aktivita jeví při práci s žáky pedagogických oborů, kteří mají k dramatické výchově převážně pozitivní vztah. Kreativitě by napomohla zejména větší variabilita v zadání respektive dostatečně flexibilní zadání umožňující více různých konců. Množství lexikálních i gramatických chyb při samotném přehrávání scének by mohla výrazně snížit jazyková korektura scénářů ze strany vyučujícího. Nácviku správného větného přízvuku a intonace by do budoucna měla být věnována ještě větší pozornost. Větší prostor by měl být věnován poslechu a následné reprodukci různých druhů vět. Mluvený projev v angličtině totiž u českých žáků mnohdy působí nepřirozeně a u posluchačů vyvolává klamný dojem, že mluvčí nemá k obsahu sdělení patřičnou citovou vazbu.

1. hospitace 3. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

4. 1. 2019 8:00 - 8:45

Vyučující: Mgr. Honzíčková; hospitující: Mgr. Pekárková

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

4. 1. 2019 10:45 - 11:45

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Cíl: Rozlišení minulého prostého a průběhového času ve vyprávění

Průběh hodiny

Vyučující nejprve napsala na tabuli začátky vět, které žáci doplňovali za užití minulého prostého času (Např. I was sleeping when…). Následovala aktivita, ve které měli žáci za úkol pantomimou předvést obdobné věty např. I was having a shower, when I saw a spider). Po vyvození rozdílů v užití obou časů následovala dramatická hra “Alibi”, kdy si žáci nejprve přečetli přepis policejního výslechu. Následně si ve dvojicích vymýšleli vlastní alibi pro předchozí den. V poslední části aktivity byl vždy jeden z dvojice poslán za dveře, zatímco třída “vyslýchala” prvního žáka (otázky typu “What were you doing yesterday at 5PM?”). Následně si dvojice prohodila role a byl vyslýchán druhý žák, přičemž se “komisaři” snažili odhalit neshody v jejich výpovědích.

Reflexe

Pantomima na procvičení struktury “I was …-ing when…” fungovala dobře, zpočátku byl patrný ostych vystoupit před třídou, ale ten brzy opadl. Žáci správně sestavili všechny věty, ačkoliv někteří se zapojili aktivněji než ostatní.

Hra “Alibi” žáky velmi bavila, obtížné bylo domluvení se na všech detailech výpovědi ve stanoveném časovém limitu. V následné simulaci výslechu se žáci s velkou chutí vžili do role policistů a kladli vhodné otázky. Místy měli ještě problém se slovosledem otázky i s odlišením obou časů, a byla proto nutná asistence vyučující.

Doporučení pro další práci

Pro zajištění rovnoměrného zapojení všech žáků by bylo možné u pantomimy místo kolektivního sestavení věty vyžadovat zapsání všech vět do sešitu, žáci by na závěr porovnali své odpovědi s původně zamýšlenými větami.

Hra “Alibi” je natolik komplexní, že by bylo možné rozpracovat ji na délku celé vyučovací hodiny (zejména u mladších žáků, kde je pravděpodobné, že by si všichni chtěli vyzkoušet jak roli podezřelého, tak vyslýchajícího). Žáci by měli více času k prostudování příkladů ze scénáře a k detailnějšímu promyšlení svého alibi. Pro zajištění větší přesnosti projevu by bylo vhodné v předchozí hodině daný gramatický jev ještě důkladněji procvičit (např. kombinací první pantomimické hry a drilových cvičení).

2. hospitace 3. spolupracujícího pedagoga

Datum hospitace ve výuce

(1 h = 45 min)

Vyučující: Mgr. Burda; hospitující: Mgr. Pekárková

4. 4. 2019 13:40 - 14:25

Datum reflexe hospitace

(1h = 60 min)

4. 4. 2019 15:30 - 16:30

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Reflexe: problémy v restauraci

Cíl hodiny: použití kondicionálu a vybraných modálních sloves (can, could a must) pro vyjádření stížnosti a návrhu; procvičení slovní zásoby z tematické oblasti jídlo a stravování

Průběh hodiny

Na úvod hodiny žáci zhlédli videonahrávku zachycující běžnou komunikační situaci, ve které se mohou jakožto zahraniční turisté sami snadno ocitnout. Konkrétním tématem nahrávky byly běžné problémy spojené s návštěvou restaurace. Po prvním zhlédnutí videa měli žáci zodpovědět několik otázek ověřujících porozumění hlavní myšlence. Po kontrole správných odpovědí následovalo druhé zhlédnutí, při kterém měli do přepisu rozhovoru hlavních postav mini-příběhu (zákazník, servírka/číšník) doplnit chybějící slova z tematické oblasti jídlo a stravování, která již měli znát z lexikálních cvičení, jež dělali v předchozí hodině.

Po kontrole chybějících slov měli žáci sami utvořit dvojice a přepsaný dialog zákazník - obsluha ve dvojicích přehrát a napodobit přitom přirozený větný rytmus. Po přehrání dialogu si žáci své role prohodili, aby si každý jednotlivý žák vyzkoušel úlohu zákazníka i obsluhy restaurace.

Poté měli žáci v daném časovém limitu (cca 8 - 10 minut) ve dvojicích sepsat vlastní krátký dialog nespokojeného zákazníka a servírky/číšníka, ve kterém museli řešit minimálně dva problémy, jenž mohou teoreticky nastat při návštěvě restaurace. Při volbě problémů měli žáci usilovat o co největší originalitu a nesměli použít problémy zmíněné ve videonahrávce. Samotný dialog zároveň musel obsahovat slovesné vazby běžně používané pro vyjádření stížnosti a návrhu. Výsledný dialog rovněž musel skončit řešením přijatelným pro obě strany.

Po uplynutí zadaného časového limitu měly dvojice žáků svůj dialog přehrát před celou třídou s tím, že žáci mohou své repliky číst. Po přehrání všech dialogů byli žáci vyučujícím vyzváni, aby si sami vybrali, který z dialogů ostatních dvojic považují za nejoriginálnější. Nejoblíbenější scénář vyučující následně ocenil malou jedničkou, aby posílil motivaci žáků k co nejlepším výkonům při práci na hodině.

Reflexe

Tvorba vlastního dialogu odehrávajícího se v běžné komunikační situaci se u skupiny setkala s jednoznačně pozitivní odezvou. Výše popsaná aktivita žákům, z nichž si mnozí vybrali za specializaci dramatickou výchovu, umožnila uplatnit svou představivost a kreativitu. Aktivita zároveň prověřila jejich schopnost nejen formulovat stížnost a návrh v anglickém jazyce, ale také schopnost najít přijatelné řešení vzniklého problému. Nejkreativnějším dvojicím se podařilo vymyslet vskutku originální problémy i řešení. Většina dvojic dokázala bez větších problémů použít náležité slovesné vazby pro vyjádření stížnosti i návrhu na jejich řešení (podmiňovací způsob s would, modální slovesa can, could či must).

Občas se nicméně vyskytly gramatické chyby (především v členech – zaměňování určitého a neurčitého členu), intonaci (zejména u otázek), ve výslovnosti některých obtížnějších slov (např. menu, course, chef, check) či v umístění slovníku přízvuku (např. u slova dessert). V ojedinělých případech měli žáci problémy s použitím správných tvarů sloves (použití infinitivu bez TO po modálních slovesech, chyby v minulém čase prostém/příčestí minulém u nepravidelných sloves). Méně kreativním dvojicím činilo potíže přijít na originální problém. Navzdory zjevné snaze o originalitu se tedy v dialozích objevily dosti podobné problémy. Mluvený projev některých introvertně zaměřených jedinců nebyl dostatečně hlasitý ani plynulý.

Doporučení pro další práci

Hry v roli mají bezpochyby značný potenciál, který je při výuce cizího jazyka častěji a efektivněji využívat. Tuto metodu lze aplikovat v nejrůznějších komunikačních situacích. Vyučující může s ohledem na potřeby a jazykovou úroveň jednotlivých skupin upřesňovat roli i charakteristiku jednotlivých aktérů komunikace či stupňovat jazykové požadavky, které musí výsledný výstup splňovat. Zároveň by však bylo dobré žákům ponechat dostatečný prostor pro uplatnění jejich představivosti a kreativity. Větší věrohodnosti scének lze docílit například využitím jednoduchých rekvizit, které si s sebou vyučující přinese do hodiny. Problém s obtížným hledáním nápadů lze u méně kreativních skupin řešit kupříkladu tím, že vyučující sám vymyslí různé scénáře, které následně rozdělí mezi jednotlivé dvojice (např. na základě losování).

The twelve months – Dvanáct měsíčků

Martin Šíp

hledání textové předlohy pro tento projekt jsem pátral v pohádkách s tématikou ročních období, kde je dominantní právě počasí. Po delším hledání jsem zvolil text učitelky Mgr. Sylvy Doležalové The twelve months. který jsem našel v digitálních učebních materiálech schválených ministerstvem školství a tělovýchovy. Podoba scénáře mi přišla pro práci na tomto projektu praktická - dávala možnost dotvořit okolí, situace a další. Náročnost z hlediska gramatiky a slovní zásoby byla pro tuto třídu přijatelná, neobešli jsme se ale bez některých překladů, které musely být dětem sděleny. Scénář jsem pro svoji potřebu upravil. Například jsem pozměnil fialky za broskve. Kvůli časovým dispozicím a tématům v ŠVP jsem se potřeboval pohybovat v tématu ovoce a zelenina, zároveň jsem chtěl procvičit více názvů měsíců - například AUGUST. Nedošlo mi však, jak komická konotace je výslovnost tohoto ovoce v množném čísle. Proto jsem se po realizaci hodiny ve 4. A uchýlil ke změně a a broskve jsem nahradil borůvkami. V úpravě textu jsem zasáhl pouze v těchto místech, zbytek scénáře jsem nechal nezměněný.

Projekt jsem realizoval se dvěma skupinami čtvrtého ročník ZŠ Chmelnice v Praze 3 - Žižkově. Tyto děti jsou ve věku přibližně deseti let. Obě dvě skupiny učím druhým rokem, loňský rok jsem v těchto třídách vyučoval i mediální a dramatickou výchovu - tyto techniky a metody pro ně tedy nejsou neznámé. Ve skupině 4.A je šest chlapců a sedm dívek, je zde více slabších dětí než ve 4. B, průměr známek této třídy je přibližně 1,9. Tato třída je z ostatních předmětů zvyklá hlavně na memorování. Vztahy ve skupině také nejsou ideální - jsou zde vůdčí osobnosti, které vedou přibližně tři různé skupinky, které se ve třídě vytvořily. Při většině úkolů mají potřebu se ujišťovat, zda dělají věci dobře, při sehrávání etud je pro ně prioritní ocenění, není pro ně důležitá samotná práce, důležitá je pro ně známka.Tato skupina potřebuje větší čas pro pochopení učiva, zároveň většina z žáků potřebuje prostor pro projevení sebe sama jako individuality. Ve skupině 4.B je devět chlapců a pět dívek. Je to třída, která je zvyklá pracovat netradičně, interaktivně. Vztahy ve skupině jsou velice dobré, plno dětí se navzájem zná a přetrvávají zde přátelství od mateřské školky, navzájem se znají i jejich rodiče. Třída je tvořivá, někdy ale na úkor učiva. Na rozdíl od 4. A nepožadují hodnocení, kdo měl etudu nejlepší. Mají radost ze samotné hry. Průměr známek v této třídě je lepší cca 1,3. Jsou zde dvě slabší děti, ostatní se jim ale snaží při učivu pomoci. Jejich práce jsou originální.

1.Úvodní hodina

Námět: Seznámení s příběhem, čtyři roční období

Dramatický cíl: seznámit děti s technikou učitele v roli, osvojit si metodu živého obrazu a metodou pantomimy

Výukový cíl: Osvojit novou slovní zásobu- domácí práce, porozumění a pochopení mluveného textu, zopakovat slovní zásobu-vybavení domácnosti,

Pomůcky: šátky, kartičky se slovníčky, rozstříhaný text, čtvrtky, fixy

Scénář lekce

Mrazík a Slunce

Učitel: Na začátek si zahrajeme hru. Mrazík honí ostatní, kdo je chycen, zmrzne tak, že zůstane ve štronzu. Slunce může rozmrazit chycené.

Jeden z dětí je určen za mrazíka, jeho úkolem je pochytat ostatní. Druhé dítě je zurčeno za Slunce. Ten může rozmrazit zmrzlé děti - musí svými paprsky (rukama) přejet po jeho těle.

Já jsem Mary

Učitel: Nyní přijde mezi nás jedna dívka, která vám může odpovědět na Vaše otázky - zkuste o ní zjistit co nejvíce informací.“

Nasazením šátku vstoupí učitel do postavy Mary. Děti mají za úkol pokládat Mary různé otázky a zjistit o ní co nejvíce informací.

Světnice Učitel: Co jsme všechno zjistili o Mary? Zjistili jsme, že žije v chaloupce nedaleko lesa. Vaším úkolem bude vytvořit ze svých těl světnici, ve které by klidně mohla bydlet. Toto je prostor, kde bude světnice. Když se Vás dotknu, řekněte nám anglicky, co představujete.

Děti shrnou všechny informace, které už ví o Mary. Následně mají za úkol ztvárnit prostřednictvím živého obrazu, jak chaloupka vypadá. Děti jednotlivě vstupují do prostoru a vytváří předměty, popř. osoby, zvířata, které by mohly v chaloupce být.

Když jsou všichni děti v prostoru, učitel dotekem oživí sochu a položí ji otázku „WHAT ARE YOU?“. Dítě musí říct v angličtině, co představuje.

Maruščin typický den

Učitel: Rozdělte se do dvojic a každá dvojice si vyberte jednu kartu. Zde máte zadání vaší pantomimy. Ve dvojice máte za úkol ztvárnit aktivitu na lístečku tak, aby ostatní poznali, o jakou činnost se jedná.

Děti dostanou na papírkách věty, kde jsou napsána zadání jejich živého obrazu. Ostatní jej následně komentují a hádají, co znázorňují.

Zadání:

DO THE CLEANING \= uklízet
DO THE DUSTING \= utírat prach
DO THE WASHING \= prát
DO THE WASHING UP = mýt nádobí

HAVE A REST = odpočívat
WALK SLOWLY = procházet se
EAT CANDY = jíst sladkosti

Matka a Mary

Učitel: Takhle to v této rodině doopravdy vypadalo. Mary musela dělat všechny domácí práce, zatímco Holena odpočívala. Rozdělte se do dvou skupin, každá skupina má rozstříhané části pokračování příběhu. Vaším úkolem je složit tyto části tak, jak jdou za sebou.

Děti dostanou rozstříhaný text a mají za úkol dát věty do správného pořadí, následně je přeložit.

YES, MUM.

YOU, MY DEAR DAUGHTER, SIT AND HAVE A REST.

AND YOU, MARY, CLEAN THE HOUSE AND MAKE A DINNER.

AND HURRY UP!

I HAVE TO WASH UP AND CLEAN THE WINDOWS.

TOO MUCH WORK FOR ME.

Popis Mary

Učitel: Každý sám nyní nakreslete Mary tak, jak si ji představujete. Kolem jejího obrázku napište věty v angličtině, které už o ní víme.

Děti mají za úkol ilustrovat Mary tak, jak si jí představují. Do kresby zakomponují i informace, které o ní víme.

Učitel: Dejme obrázky Mary do kruhu a prohlédněme si je. Jak se naše představy o Mary liší?

Děti své obrázky dají do kruhu. Popisují shody a rozdíly, které na obrázcích vidí.

Učitel: Jestliže máte prohlédnuto, vezměte Vaše zadání pantomim a Vaše pokračování příběhu a pojďme je společně nalepit na tabuli.

Děti s učitelem lepí kartičky na tabuli, učitel přitom opakuje slovní zásobu, kterou získali.

Průběh hodiny ve 4**. A** Začátek hodiny měla tato skupina problematičtější, bylo zapotřebí upravit klasickou třídu k tomuto druhu práce. Celkově byla skupina více nepozorná. Na samotné téma, že se jedná o pohádku o Dvanácti měsíčkách, přišly děti později. Metodu pedagoga v roli braly spíše jako legraci a nebraly ji vážně, nejsou na metodu učitele v roli zvyklé - možná bylo příliš brzy zařadit tuto aktivitu na začátku projektu. U tvorby světnice se nechaly strhnout jedním z účastníků, který znázorňoval domácí zvíře. Od té doby všichni ostatní znázorňovali zvířata, nikoli prostor světnice.

Průběh hodiny ve 4**. B** Líbilo se mi, že skupina hned aktivně a mile zareagovala na metodu učitele v roli. Nevýhodou bylo, že pasivní děti zůstaly pasivní a já, jako Mary, jsem je nemohl pobídnout k aktivitě. Tato skupina vytvořila zajímavější a kreativnější etudy než skupina první, bylo to ale na úkor času, takže závěrečná reflexe byla narychlo. Hned po příchodu Mary pochopili, o jakou pohádku se jedná.

2. Počasí

Dramatický cíl: osvojit si techniky etudu a volnou improvizaci,

Výukový cíl: osvojit si slovní zásobu- počasí, názvy ročních období, opakování slovní zásoby - koníčky a volný čas, osvojit si použití slovesa LIKE ve větách

Pomůcky: karty s názvy počasí, hudba- A. Vivaldi - Čtvero ročních období - Jaro

Scénář lekce

Popletený rok

Učitel: Vítám Vás na další hodině. Na úvod si zahrajeme hru, ke které potřebuje znát čtyři nová slovíčka - SUMMER, AUTUMN, WINTER, SPRING. Dny jdou a roční období se střídají, stejně jako měsíce a roční období.

Učitel určuje, které roční období je právě v danou chvíli. Když řekne SPRING (jaro) děti běží doleva, AUTUMN (podzim) děti běží doprava, SUMMER (léto) děti běží dopředu, WINTER (zima) děti běží dozadu.

Kdo doběhne na dané místo jako poslední, vypadává.

Když se řekne… asociace

Učitel: Co Vás napadne jako první, když se řekne jaro/léto/podzim/zima?

Na velký kus papíru mají děti za úkol v češtině napsat asociace k názvům jednotlivých období

Relaxační cvičení

Učitel: Lehněte si na zem, zavřete oči a zaposlouchejte se do hudby. Vybaví se Vám nějaká představa, myšlenka, příběh?

Děti leží pohodlně na podlaze, mají zavřené oči. Hudba zní ve třídě. Děti relaxují a přemýšlí nad hudbou, po ukončení aktivity mohou dopsat slovíčka na kus papíru.

Hudba: A. Vivaldi - Čtvero ročních období - Jaro

Reflexe

V kruhu se s dětmi pohovoří o jejich představách, myšlenkách a pocitech navozené hudbou

Karty s počasím

Učitel: Zde jsou názvy počasí, zkuste k Vašim asociacím přiřadit názvy počasí, které se obvykle vyskytují v daném ročním období.

Děti dostanou karty s jednolitými názvy počasí v anglickém jazyce. Mají za úkol přiřadit je k jednotlivým názvům ročních období

Etuda - Typický den v tomto počasí

Učitel: Vytáhněte si symbol, udělejte skupinky se stejným symbolem. Symbol je pro Vás i zadáním - vytvořte etudu na počasí, které máte na kartičce.

Skupina se rozdělí do skupin dle vylosovaných symbolů jednotlivých ročních období. Úkolem je vytvořit krátkou etudu na téma typické počasí v tomto ročním období. Ostatní hádají, jaké počasí mají ostatní na kartičce.

Dialog o čtyřech replikách

Děti mají za úkol vytvořit jednoduchý dialog o čtyřech replikách na téma, jaké počasí mám či nemám rád.

Opakování slovíček, reflexe u tabule

Děti lepí nové kartičky a nové informace na tabuli k informacím z minulé hodiny.

Průběh hodiny ve 4. A

Celkový dojem ze skupiny a hodiny je dobrý. Děti celou dobu dobře pracovaly, aktivně se do všech věcí zapojily. Slovní zásobu si dobře osvojili zábavnou a zajímavou, nenásilnou formou, která je bavila.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina byla po dvou hodinách plavání, které měla před hodinou angličtiny a dostavila se únava. Únavu doprovázela nepozornost, asociace u hudby byly směřovány jen k tomu, co slyšely (reflektovaly hudební nástroje, rytmus skladby) nikoliv svoje myšlenky.

3. Setkání s měsíčky

Výukový cíl: obohacení slovní zásoby o slovíčka charakterizující postavu, seznámit se spojením WANT TO a jeho použití ve větách

Dramatický cíl: seznámit s typem simultánní improvizace, vyjádření myšlenky prostřednictvím rytmu, osvojení si techniky učitele v roli

Pomůcky: text příběhu, volné lístky na slovíčka, klobouk, šála, hudba – Bevani - Grace

Scénář lekce

Co už víme…

Učitel: Zopakujeme si věci z minulých hodin. Řekněte první věc, která Vás napadne k příběhu o Mary a co Vás napadne, když řeknu roční období.

Děti v kruhu mají říct jednu věc (slovíčko) v angličtině, které je napadne k příběhu o Mary a jejich asociace při vyslovení jednotlivých ročních období.

I want to…

Učitel: Přečtěte si pokračování příběhu, jsou zde nějaká slovíčka, kterým nerozumíme?

Děti čtou a překládají pokračování příběhu, prvně každé sám, následně probíhá čtení nahlas - s komentářem správné výslovnosti. Děti zjistí, že neznají vazbu WANT TO.

Učitel: Známe většinu příběhu, zkusme odvodit, co tedy vazba WANT TO znamená. Každý má již nějaký nápad. Zkuste každý sám napsat na kartičku, co si myslíte, že to znamená.

Děti na kartičky napíší své nápady. Poté mají za úkol ukázat všem ostatním svůj nápad na překlad. Pokud se nějaké nápady objevily, utvořte u kartičky skupinku. Ti, kteří jsou se svým návrhem sami, udělejte druhou skupinku a zkuste přijít na jedno společné řešení.

Rozhovor sester

Učitel: Nyní je Vaším úkolem sehrát tento rozhovor. Nemusíte použít všechna slova, ale některá slova je nutná použít, aby divák pochopil, o co se v příběhu jedná.
Skupiny mají za úkol připravit jednoduchý dialog dvou sester, jedna ze sester se něčeho dožaduje, něco chce a následně jej sehrát.

Část příběhu:

STEPSISTER - I WANT TO EAT SOME FRUIT. BLUEBERRIES!

MARY- BLUEBERRIES? AND WHAT ABOUT NUTS? I LIKE NUTS.

STEPSISTER- I DON´T LIKE NUTS, I LIKE BLUEBERRIES. AND I WANT TO EAT BLUEBERRIES!

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME BLUEBERRIES.

MARY - IT IS JANUARY NOW, HOW CAN I FIND PEACHES IN THE SNOW?

STEPMOTHER - STOP TALKING AND GO! AND DON´T COME BACK WITHOUT BLUEBERRIES!

Děsivý les

Učitel: Rozdělte se do dvou skupin. Jedna část jde na začátek místnosti a zavře oči, druhá část se rozprostře volně po prostoru.

Učitel zapne hudbu k navození atmosféry lesu.

Učitel: Jste na začátku děsivého lesa. Vy, kteří jste v prostoru, se nyní stanete stromy, vy, kteří jste na začátku místnosti, jste Mary. V lese je hluboká tma - zavřete oči. Mary se za chvíli vydá do lesa, ale je tma a mlha, jde špatně vidět. Úkolem Mary je dostat se na druhou část lesa, může se ale stát, že narazí do stromu - protože jsme v tajemném, kouzelném lese, může strom vydat nějaký zvuk.

Děti se vydají do tajemného lesa, úkolem je projít na druhou stranu. Skupiny se prohodí a úlohy si vystřídají.

Setkání s měsíčky

Učitel vstoupí do role měsíce Ledna nasazením klobouku a šály. V postavě pokládá různé otázky - WHO ARE YOU? WHERE DO YOU LIVE? WHAT DO YOU WANT? HAVE YOU GOT A HOUSE? ….

Děti odpovídají v postavě Mary a vyjádří její přání.

Nakonec učitel řekne, „OK, MARY, I CAN´T HELP YOU, BUT MY BROTHER CAN. BROTHER JUNE….“

Učitel vystoupí z role. V kruhu s dětmi reflektuje, co se dozvěděli nového, jaké bylo vytvářet les a procházet jim.

Průběh hodiny ve 4. A V úvodním opakování slovíček se tato skupina vracela více ke slovíčkům z příběhu. Co nevyšlo příliš dobře (ani u jedné skupiny) byl rozhovor dvou sester.

Učitel v roli byl už přijat touto skupinou lépe než v úvodní hodině. Věděli, a přijali fakt, že je to hra, kterou nehrají jen oni, ale i já.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina se naopak věnovala více získané slovní zásobě z učiva- názvy počasí a názvy ročních období, příběh si příliš nepamatovali. Aktivita s rozhovorem dvou sester zde byla zajímavější, ale stále málo akční a jednotvárná. Broskve zde již byly nahrazeny borůvkami.

4. Za zvuků měsíců…

Výukový cíl: pochopení mluveného projevu, jeho porozumění, osvojit si schopnost vyjádřit se v cizím jazyce v situaci

Dramatický cíl: zapojení hudby pro podkreslení situace, pracovat s hudbou jako prostředkem k vyjádření

Pomůcky: Orffovy nástroje, kyj, karty s názvy měsíců, čtvrtky, fixy

Scénář lekce

Jak vypadaly měsíce?

Učitel: Každý z vás si vylosuje jeden název měsíce. Poté si vezme čtvrtku, na kterou ho nakreslí jako postavu, kterou si pod tímto měsícem představuje.

Každý z dětí má za úkol nakreslit jednoho z měsíčků a následně jej přilepit na tabuli včetně jeho anglického názvu.

Charakteristický zvuk měsíce

Učitel: Pamatujte si, jaký jste měsíc. Jaké je počasí, když vládne zrovna tento měsíc? Jak se cítíte vy v tomto měsíci? Vaším úkolem je za pomocí Orffových nástrojů melodii, která bude charakteristická pro Váš měsíc.

Následně se uskuteční realizace zvuků, kdy mají ostatní zavřené oči, ostatní poté hádají, co jsou ostatní za měsíc, jaký měsíc ztvárnili.

Charakteristický zvuk ročních období

Učitel: Rozdělte se do skupin, podle ročních období, kam patříte. Nyní máte za úkol udělat znělku, melodii, která bude charakterizovat celé vaše roční období. Není podmínkou se nutně držet našich předešlých melodií.

Děti mají za úkol se sami domluvit a dohodnout si svůj vlastní princip práce - jestli budou hrát všichni najednou, každý postupně, jak dlouho kdo bude hrát. Následuje realizace po jednotlivých skupinách

Jednotná melodie - předávání kyje

Učitel: Nyní se musíte dohodnout jako celá třída na jednom společném zvuku, melodii. Ta bude charakteristická pro celý rok a použijeme ji jako rituální hudbu. Je opět na Vás, jak se domluvíte.

Skupina se musí sjednotit na jednom hudebním (melodickém) schématu. Učitel nechá děti pracovat volně, zasáhne pouze v ojedinělém případě.

Učitel: Jste připraveni? Začnete hrát, až měsíc Leden řekne větu I WILL HELP YOU. To je znamení pro vás.

Učitel vstoupí nasazením klobouku do role měsíce Ledna.

Učitel: OK, MARY, I WILL HELP YOU. BROTHER JUNE, HERE YOU ARE. TAKE A SCULPTURE AND HELP MARY.

Za doprovodu rituální hudby předá vládu bratrovi (imaginární postava), který poskytne dětem obrázek borůvek.

Reflexe

Děti mají za úkol vytvořit kartičky k jednotlivým měsíčkům, následně mají za úkol přiřadit měsíce k jednotlivým ročním obdobím, kde již mají napsané typy počasí.

Průběh hodiny ve 4. A

U této skupiny byl větší problém s domluvou ohledně skupinových melodií, práce jim trvala déle, proto bylo více v časovém tlaku a přetáhlo se přes přestávku. Někteří brali přítomnost profesorky Machkové jako výzvu k předvádění se.

Průběh hodiny ve 4. B

Lépe pracovala jako skupina - jednoduše se na všech krocích domluvila, šlo o společnou práci, nikterak více je nerozrušila ani přítomnost paní profesorky Machkové. V průběhu hodiny byl z jejich strany evidentní zájem, jak to bude pokračovat.

Vnímám, že nebylo příliš ideální dát velkou škálu Orffových nástrojů - někteří často odbíhali od práce, protože měli nutkání ukázat kamarádům, co jaká věc dělá. To platí pro obě skupiny, pravděpodobně ještě nepociťují v Orffových nástrojích hudbu a její význam, spíše pouze sílu onoho zvuku.

5. Trh

Výukový cíl: seznámit se slovní zásobou - FRUIT, VEGETABLES osvojit si a procvičit použití slovesa CAN, HAVE, WANT

Dramatický cíl: osvojit si techniku etudy, živého obrazu, učitele v roli, simultánní improvizace

Pomůcky: obrázky trhu, relaxační hudba - Arabic Bellydance - Tabla, papíry

Scénář lekce

Na trhu

Učitel: Mary žádala měsíčky o ovoce pro svou sestru. Ti jí dali borůvky. My ale víme, že to je jen pohádka. Když my něco potřebujeme, musíme jít nakoupit. Nejčastěji nakupujeme v obchodě, ale můžeme je nakoupit na trhu.

Děti mají před sebou různé obrázky trhů. Popisují je ve větách s použitím fráze THERE IS, THERE ARE.

Jak to vypadá na trhu?

Učitel: My se na jeden trh teď vydáme. Až začne hrát hudba, začnete hrát postavy a situace, které se mohou objevit na trhu.

Děti, po celou dobu, co zní hudba, mají za úkol simultánní improvizací vytvořit prostředí trhu, hrát postavy a jednat za ně v situacích, které by se mohly na trhu objevit. Když hudbu učitel zastaví, nastane štronzo. Učitel dotekem rozžije akci dané sochy, ta doplní svoji akci i promluvou - kdo je a co dělá.

Seznam na nákup

Každý z dětí má nyní za úkol sestavit seznam věcí, které může najít na trhu - roztřídí je do dvou sloupečků - věci, které má rád, věci, které nemá rád.

Can I help you?

Dětí vytvoří dvojice. Jeden z dvojice bude zákazník, druhý bude prodavač. Úkolem dětí je sehrát etudu při nakupování.

Třídění

Reflexe, ve které mají děti za úkol jednotlivá slovíčka (která mají napsaná na kartách) rozřadit do dvou oddílů - FRUIT, VEGETABLE.

Průběh hodiny ve 4. A

Vazbu THERE IS, THERE ARE, která byla probíraná hlavně ve 3. ročníku, si tato skupina musela oživit, samotný popis obrázků z hlediska slovní zásoby byl v pořádku a na dobré úrovni. Z hlediska gramatických a větných konstrukcí byly velké nedostatky. Opakování I LIKE, I DON´T LIKE bylo úspěšné.

Improvizace byla poněkud obtížnější, děti bavila. Byli ale silně ovlivněni svými kamarády, předváděly podobné postavy, osoby a zvířata.

Průběh hodiny ve 4. B

Originální pojetí improvizace - od prodejců vajec, přes zloděje a návštěvníky až k domácím zvířatům. Tato skupina nabídla velké množství aktivit, postav a situací na trhu.

Ohledně vazby THERE IS, THERE ARE: v této skupině bylo méně dětí než v předchozí, kteří by na tento gramatický jev zapomněli. Věty byly správné, po třetí větě ostatní pochopili tento princip a každý jej následně aplikoval na svou větu správně.

6. Já mám rád jablka, Mary má ráda rajčata.

Výukový cíl: pochopení přidávání koncovky – S u třetí osoby jednotného čísla v přítomném čase, pochopení textu, slovní zásoby

Dramatický cíl: osvojit si schopnost vytvořit etudy na zadaný text

Pomůcky: části příběhu, Orffovy nástroje

Scénář lekce

Vysvětlení gramatiky - použití koncového – S u sloves ve třetí osobě jednotného číslo v přítomném čase prostém

Výměna listů, tvorba vět.

Děti si vymění listy, kde je naspáno, co mají a nemají rády. Úkolem je zjistit, čí je jaký list. Musejí ostatním pokládat otázky typu DO YOU LIKE BREAD? Odpovědi musejí porovnat s listem, zjistit komu patří.

Mary, máš ráda jablka?

Děti znají novou otázku, mohou se na ní zeptat Mary a její sestry. Mary na vše odpovídá, že dotazované věci ráda nemá. Pouze, když se jí zeptají na ovoce, odpoví kladně. Zároveň dodá, že i její sestra má ráda ovoce.

Etudy

Děti vytvoří etudu, k zadání dostanou texty, z kterých mohou čerpat. Není však nutné, aby se v replikách objevil celý dialog, mohou jej vzít pouze jako inspiraci, mohou zaznít pouze nějaké věty. Jsou ale slova, která jsou pro příběh klíčová.

Do etudy lze zakomponovat rituál s nástroji z minulé hodiny.

Skupina A:

MARY - OH, THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP.

STEPMOTHER - MARY, HAVE YOU GOT THE PEACHES?

STEPSISTER - I WANT SOME STRAWBERRIES.

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME STRAWBERRIES.

MARY - OH, HOW CAN I FIND STRAWBERRIES IN THE SNOW?

STEPMOTHER - STOP TALKING AND GO! AND DON´T COME BACK WITHOUT STRAWBERRIES!

JANUARY - OH MARY, WHAT ARE YOU DOING HERE AGAIN?

MARY - I AM LOOKING FOR SOME STRAWBERRIES FOR MY STEPSISTER.

Skupina B:

JANUARY - POOR GIRL, WE CAN HELP YOU. BROTHER JUNE, TAKE THE SCEPTRE.

JUNE - OUT IS FROST AND OUT IS SNOW. LET STRAWBERRIES START TO GROW!

MARY - THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP.

STEPMOTHER - MARY, HAVE YOU GOT THE STRAWBERRIES?

MARY - HERE YOU ARE.

STEPSISTER - I WANT AN APPLE.

STEPMOTHER - MARY, GO TO THE FOREST AND BRING SOME APPLES. AND DON´T COME BACK WITHOUT THEM!

Skupina C:

JANUARY - OH MARY, WHAT ARE YOU LOOKING FOR NOW?

MARY - APPLES.

JANUARY - WE WILL HELP YOU FOR THE LAST TIME. BROTHER SEPTEMBER, TAKE THE SCEPTRE.

SEPTEMBER - OUT IS FROST AND OUT IS SNOW. LET GOOD APPLES START TO GROW!

MARY - THANK YOU, GOOD FRIENDS!

STEPMOTHER - BACK AGAIN! AND APPLES?

MARY - HERE YOU ARE.

Reflexe

Po etudách proběhne krátká reflexe, ve které se zmíní důležité body z příběhu - vše, co nového jsme se dozvěděli. Důležité momenty ve větách napíšeme na tabuli, kde již máme další informace z předchozích lekcí.

Průběh hodiny ve 4. A

Tuto skupinu velice chytla zábavná forma výuky, byla na ní připravená, a proto se méně soustředila na výklad látky. Nepozornost při výkladu se později projevila i v aktivitách, kde probíranou látku děti měly aplikovat a často věty pletly. Skupina se v podstatě rozdělila na dvě části - jedna bez problému pochopila a fungovala v aktivitách, druhá tápala v gramatických jevech, proto začala později vyrušovat. Z chyb se vytvářely delší prostoje a celá práce byla pomalejší, unavenější. Samotné etudy byly celkem dobře zahrány. Když se nejednalo o hru s velkou dávkou zapojení fantazie, jedna skupina do hry zapojila i rituál z předchozí hodiny, ale spíše jen pro splnění zadání (v zadání bylo řečeno, že jej mohou využít).

Průběh hodiny ve 4. B

Největším zádrhelem u této skupiny byla situace, kdy jedno z dětí na předchozí hodině nebylo, a proto nemělo vytvořený list, ze kterého se později tvořily věty. Proto mu byl úkol zadán v češtině a rychle si list vytvořil, zatímco ostatní již tvořily věty.

7. Slovesa

Výukový cíl: osvojení si tvorbu vět v přítomném čase prostém, osvojit si slovní zásobu ostatních sloves

Dramatický cíl: osvojit si techniku improvizace a pantomimu

Pomůcky: kartičky se slovesy, fixy, čtvrtky

Scénář lekce

Já mám rád, Tom má rád, Ann má ráda

Děti sedí v kruhu. Jeden je vyzván, aby řekl anglicky co má rád. Úkolem je danou věc předvést pantomimicky. Ostatní mají za úkol uhádnout, o jakou věc se jedná. Důležití je dbát na správnou tvorbu vět.

Poté se děti rozejdou do prostoru, na znamení zvuku musí vytvořit s nejbližším partnerem dvojici. Následně řeknou nejbližší dvojici, co má jejich partner rád.

Slovesa na kartičkách, pantomima

Po třídě je rozmístěno 10 kartiček s různými slovesy. Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Prvním úkolem je najít co největší počet kartiček.

Slovesa: PLAY, DRAW, READ, WATCH, RUN, SWIM, RIDE A BIKE, LISTEN, WRITE, STUDY

Úkolem skupiny je vytvořit krátkou pantomimickou etudu, kde se všech 5 slovíček během celé situace odehraje. Druhá skupina má za úkol uhádnout, jaká slovíčka byla na jejich kartičkách.

Spisovatel

Jeden z dětí je zurčen za spisovatele. Učitel se ho zeptá: WHAT DO YOU DO ON MONDAY? Ten vyťukává na imaginárním psacím stroji příběh, který si zároveň vymýšlí a nahlas říká. Ostatní mají za úkol tyto věty převést do jednání. Spisovatelé se vymění.

Kresba

Každé z dětí si vylosuje jedno sloveso a to má za úkol ilustrovat. Po dokreslení sestaví řadu obrázků za sebou. Dalším úkolem je napsat do sešitu věty na téma „Co děláme každé pondělí?“

Průběh hodiny ve 4. A

Zajímavým momentem v této hodině a této skupině byla hra Spisovatel, která děti chytla naplno. Krásně spolupracovaly a dobře se i pobavily. Radost a nadšení z této hry odstartovala i úspěšná pantomima, kdy děti ve všech případech na první pokus uhádly, o co se jedná. Při těchto dvou aktivitách bylo potlačeno učivo na úkor zábavy, což jsem neodmítnul a děti byly rády za „odpočinkovou hodinu“ plnou legrace.

Průběh hodiny ve 4. B

Hodina plynula podle plánu a zbylo nám na poslední aktivitu dost času (12 minut). Díky tomu se obrázky velice podařily. Děti ocenily hlavně první část pantomimy - velice je bavila aktivita, kde musely něco rychle získat. Opakem byla prvotní aktivita - hra v kruhu, kdy si děti upevnily gramatický jev přidání koncovky – S u třetí osoby jednotného čísla, ale hra se při čtvrtém opakování, stala monotónní a nezajímavá.

8. Sestra, matka a Leden

Výukový cíl: pochopení psaného textu, osvojit si práci se slovníkem

Dramatický cíl: osvojit si techniku živého obrazu, pantomimy, učitele v roli

Pomůcky: kyj, klobouk, balicí papír, slovníky, karty s podtématy

Scénář lekce

Typický den měsíčka

Děti mají na začátku za úkol vytvořit pohyb měsíčků, které odpovídají jeho činnostem, které dělá během dne. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin, každá má jiné roční období. V reflexi odhalujeme, jaké pohyby jsme viděly a co znázorňovaly. Některé z činností zapíšeme na tabuli a přeložíme do angličtiny.

Sekvence živých obrazů

Učitel říká další věty z příběhu. Děti mají vytvořit skupinový živý obraz, který odpovídá řečené větě. Na vytvoření mají vždy 15 vteřin. Poté prochází učitel mezi dětmi, koho se dotkne, vysloví, co představuje, v případě postavy může sdělit i jaká je atmosféra, nálada či pocit.

STEPSISTER - MUM, LET´S GO TO THE FOREST AND BRING A LOT OF FRUIT ONLY FOR ME.

STEPMOTHER - AND YOU MARY, BRUSH THE FLOOR.

STEPMOTHER + STEPSISTER – HEY, YOU. WE WANT A LOT OF FRUIT! GIVE US THE FRUIT! NOW!

Dát či nedát

Děti převypráví příběh. Dojde se do bodu, kdy matka a sestra přišly za měsíčkem a chtějí ovoce. Děti jsou v roli měsíčků a mají rozhodnout, jestli jim ovoce dají, nebo nedají. Každý se musí postavit na místo na pomyslné škále, která odpovídá jeho názoru.

Učitel v roli

Možnost A: Děti rozhodly, že měsíček jim ovoce dá. Učitel holí přivolá léto a poskytne jim ovoce.

Možnost B (pravděpodobnější): Děti rozhodnou, aby ovoce nedal. Učitel vstoupí nasazením klobouku do role měsíčka Ledna a vysloví větu „HERE IS FROST AND HERE IS SNOW. LET THE COOLNESS START TO GROW!“ a odchází.

Diskuze, brainstorming - zdvořilé žádosti v angličtině

Proč měsíček nedal matce a sestře ovoce? Co bylo jinak na rozdíl od Mary? Proč Mary ovoce dostala a její sestra s matkou ne?

Úkolem dětí je napsat na balící papír možnosti, jak lze zdvořile v angličtině o něco poprosit? Známe jen slovíčko PLEASE? V případě, že děti jinou zdvořilou žádost neznají, mohou použít slovník.

Pantomima - konec příběhu

Úkolem dětí je vytvořit alternativní konec příběhu. Každá skupina dostane podtéma, které musí naplnit v své hře. Do hry mohou zapojit zvuky, popřípadě jednoduchý dialog.

Podtémata:

Lítost: REGRET

Omluva: APOLOGY

Zlost: ANGER

Reflexe hodiny, reflexe celého projektu

Otázky pro reflexi:

- Jaká z hodin byla nejtěžší?

- Jaká z hodin byla nejzajímavější?

- Co nového se naučili?

- Co se jim nejvíce líbilo, co se jim nejméně líbilo?

Průběh hodiny ve 4. A

V závěrečné hodině vyšly všechny aktivity podle představy a plánu, včetně časové dotace. Zajímavé bylo zpracování závěrečné pantomimy, kdy se doopravdy každá skupina držela podtématu a vyjádřila tím svojí myšlenku, jak by mohl příběh skončit. Spravedlivě však v diskuzi došly k závěru, že měsíček by matce a sestře neměl nic dát. Jediná aktivita, která se zadrhla, bylo vymýšlení frází pro žádost. Skupina znala pouze PLEASE, proto byla nutná práce se slovníkem.

Průběh hodiny ve 4. B

Tato skupina se u aktivity vymýšlení frází pro žádost nezdržela tak dlouho, jako první skupina. Zapojila více tvořivost a neomezila se na slovní zásobu, ale zapracovala i intonaci hlasu, přidání jména apod. I tak se přistoupila ke hledání ve slovníku. Zajímavá byla u této skupiny reflexe, kde bylo zmíněno doslova: „nepovídejme si o tom, pojďme si raději takhle pořád hrát.“

Reflexe projektu

Prožitek dětí z těchto lekcí je určitě nezapomenutelný a velice přínosný. Nevýhodou je ale časová náročnost. Ve třídách, kde jsem realizoval projekt, jsem nabral skluz, který jsem později těžce doháněl. Naopak, v 5. ročníku jsem toto „oživení“ výuky vítal (například na slovesa HAVE v minulosti jsem měl sedm hodin, při tom jsem pro pochopení a procvičení využil pouze čtyři). Lekce nabízí další možné směry, kudy práci v anglickém jazyce směřovat dál. Oproti frontální výuce si děti témata více osvojily.

Děti práce formou hry bavila, nebylo pro ně těžké vytvářet vnitřní motivace pro hru. Pro mě bylo pozitivní zpětnou vazvou to, že děti i po ukončení projektu vyžadovaly tento typ výuky. Bohužel, současný školský systém není tomu zdaleka tak nakloněný jako v jiných zemích, proto zařazuji dramaticko-výchovné aktivity a hry do výuky jako formu opakování, proměnu činnosti. Ale stále v mých hodinách převládá frontální výuka.

V odvedených lekcích bych po realizaci změnil několik bodů.

Prvně bych vynechal poměrně rozsáhlou práci s Orffovými nástroji. V tomto věku děti oceňují silný zvuk těchto nástrojů, nevnímají je ale jako nástroje pro realizaci hudby a vyjádření pocitů. Pokud bych tuto činnost nevynechával, rozhodně bych realizoval alespoň dvě lekce, které by byly zaměřeny pouze na Orffovy nástroje. To by ale nebylo v mých silách jako učitele anglického jazyka a dramatické výchovy- v tomto případě mají velkou výhodu prvostupňoví třídní učitelé, kteří se mohou zaměřit na téma (a jeho aspekty) ve více vyučovacích předmětech.

Druhý bod, který bych změnil, by bylo konkrétní zadání replik v etudách při pokračování příběhu. Toto zadání děti svázalo a místo tvořivosti přišla jakási forma nápodoby, sehrání, bez vlastní iniciativy. Myslím si, že jsem se chtěl držet předlohy tak, aby byl příběh naplněn, ale úplně zbytečně. Text jsem vybíral tematicky k učivu a tématu a i ten mě mnohdy zavedl „do úzkých“. Příště by bylo dobré vytvořit pouze herní celky, které by nebyly vázány příběhem. Důraz by zde byl právě na opakování slovní, vyjádření sebe sama, převedení znalostí jazyka do jejich konkrétních situací.

Vytvořil jsem i několik lekcí dramatické výchovy v cizím jazyce s o rok staršími dětmi (5. třída). Zde už je práce poměrně úspěšnější - v březnu už znají minulý čas - jeho tvoření u sloves CAN, HAVE, BE a znají několik pravidelných sloves v minulosti (PLAY, ASK, HELP, CLOSE, …). Zde už je práce daleko zajímavější a plynulejší - opět jsem ale vytvořil lekci, která byla spíše shrnovací, opakující, nikoli výkladová.

Všechny lekce projektu proběhly bez sebemenšího problému. Práce dramatickými metodami jim byla velmi příjemná, podařilo se osvojit si a zopakovat slovíčka z těchto témat. Méně si osvojily gramatické jevy, které si osvojily až postupným opakováním frontální výukou. Velmi pozitivně vnímám zapojení a radost všech žáků. Hlavně těch, kteří anglický jazyk v oblibě příliš nemají nebo jejich výsledky nejsou nejlepší.

Důležitá byla i proměna vztahu mezi mnou a dětmi. Tímto způsobem výuky se mi více otevřely a jsme si nyní bližší, než jsme byli předtím. Důležité bylo vytvoření dobrého klimatu a hlavně, posílení dobrých vztahu ve skupině.

Zapojení her a metod dramatické výchovy děti vyžadují neustále v dalších hodinách. Hodiny i po projektu je baví a zlepšily se jim i studijní výsledky. Zároveň chápou, že nelze tímto způsobem vést všechny hodiny a pořád.

Výuka neprobíhala pouze v anglickém jazyce, řada věcí musela být vyřčena česky. Proto jsem zvolil projev tak, že se situace, zadání, popis nejprve řekl v angličtině a následně jsem hned projev přeložil do češtiny.

Text a příběh je v těchto lekcích důležitý jako spojující prvek, který nám dodává leitmotiv lekcí. Samozřejmě by se dalo pracovat úplně s jiným příběhem, nebo by se příběhem dali účastníci pouze motivovat pro práci a následně s příběhem vůbec nepracovat. Pohádku vnímám jako dobrou formu textu pro tuto věkovou skupinu.

R**obbery - dramaticko - výchovný projekt pro 5. ročník**

Námět: detektivní příběh- ukradené peníze

Dramatický cíl: osvojit si techniku učitele v roli, zažít si vstup do role, osvojit si techniku pantomimy a etudy

Vzdělávací cíl: osvojit si slovní zásobu, zopakovat a upevnit tvorbu a použití minulého času, sepsat příběh s použitím minulého času, porozumění textu, schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce bez přípravy

Scénář lekce

Vstup do příběhu

Děti leží na zemi, mají zavřené oči. Učitel přečte část textu:

ONE DAY IN RAINY SEPTEMBER, JOHN GREEN CAME TO HIS FLAT IN LONDON. HE WAS AT WORK FOR WHOLE DAY AND NIGHT. HE WORKS AS A BUSINESMANN. HE WAS VERY TIRED. HE HAD WANTED TO GO TO THE BED WHEN HE REALISED THAT SOMETHING IN HIS FLAT WAS WRONG: HIS DRAWER WAS OPENED AND THERE WEREN´T ANY OF HIS MONEY. HE CALLED THE POLICE.

Hledání předmětů

Ve třídě jsou rozmístěny předměty, které do učebny nepatří a patří do našeho příběhu. Úkolem je hledání těchto důkazů (předmětů, na kterých je číslo).

Pantomima- Ukaž, co máš

Každé z dětí má za úkol zahrát pantomimicky svůj předmět, popřípadě k čemu se předmět používá. Děti hádají, jaký předmět nalezl. Každý, kdo přehraje svoji pantomimu, odloží předmět před tabuli.

Předměty jsou: sirky, dvě skleničky na víno, zmuchlaný prázdný list papíru, svíčka, smetáček, koláč, výpisy z bankovních účtů, zmuchlané tričko, nová zabalená košile, počítač

Novináři

Skupina se rozdělí do tří skupin. Každá skupina má za úkol vymyslet si vlastní druh novin- jejich název, logo, zaměření.

Učitel v roli - policista před novináři

THERE WAS A ROBBERY IN THE HOUSE. HAVE YOU GOT ANY QUESTION?

Děti vstoupí do role reportéra svého časopisu. Mají možnost se zeptat na policistu, co se vevnitř stalo. Zjistí, že toho o ukradeném předmětu moc neví - ví pouze informace o majiteli, co celý den dělal a kolik peněz bylo odcizeno za, a nalezené předměty.

Zpráva o události

Úkolem každé skupiny je sepsat několik vět do svých novin. Důležitý je cíl zprávy, který může být rozdílný podle zaměření novin.

Kdo byl v domě?

Policista vypátral, že během dne byly v domě tři osoby. Děti se rozdělí do skupin a každá skupina si vylosuje kartičku. Na kartičce jsou napsány informace o osobě. Úkolem je sestavit časový harmonogram aktivit, kterých se minulý den osoba zúčastnila.

Osoby a jejich aktivity:

Matka: ráno upekla koláč, dopoledne byla v bazénu, obědvala v restauraci, odpoledne nakupovala, kolem 18 hodiny dovezla k synovi domů koláč a novou košili.

Bývalý kolega z práce: ráno dostal v práci výpověď a od rána do oběda vystěhovával svojí kancelář, poslední co měl odevzdat, byly účty a smlouvy, na kterých s Johnem společně pracovali. John měl mnoho práce a tak mu půjčil klíče od svého bytu, důvěrně byt zná, ale smlouvy nenašel, našel pouze bankovní účty - vzal tedy soukromé účty do práce, Johnovy osobní účty nechal na stole, odpoledne byl doma hledal novou práci.

Uklízečka: Během dne uklidila šest bytů, u Johna byla hned ráno v 8 hodin. Celý zbytek dne až do 19 hodin uklízela, večer trávila s manželem a čtyřmi dětmi.

Reflexe- První dojem

Děti vstoupí do role detektivů. Úkolem je rozhodnout, které postavě věří nejvíce a které nejméně. Je jisté, že jeden z nich musel předmět odcizit.

V reflexi se zaměříme na předchozí aktivitu, kdy zjišťujeme, jestli je při daných aktivitách jeho dne zajistit svědky, alibi, nebo jestli některé pasáže jeho dne nechybí.

Po reflexi každý sám v roli detektiva řekne postavu, která podle něj předmět ukradla.

Co se tedy stalo?

Děti se rozdělí do tří skupin podle toho, jakého navrhla pachatele. Každá skupina má za úkol zahrát etudu, co se odehrálo před příchodem Johna do jeho bytu.

Změna názoru

Děti mají po zhlédnutí etud možnost změnit svůj názor na pachatele tak, že se přidají k jiné skupině, než ve které hráli.

Příchod policisty a zatčení jedné osoby

Děti v roli policisty sepíší na papír všechny informace, které již o případu zjistili.

Myšlenky odsouzeného

Děti vstoupí do postavy obžalovaného. Jak se asi cítí? Nad čím přemýšlí? Úkolem je vytvořit sochu, která představuje pocity našeho obžalovaného. Učitel obchází sochy. Když se některé dotkne, socha může promluvit a sdělit nám svojí myšlenku, pocit, větu.

Vzkaz pro ostatní

Děti vystoupí ze sochy obžalovaného. Mají možnost za sebe napsat na lísteček jednu větu, kterou mu chtějí sdělit. Tyto lístečky dají do dvou řad. Až dopíší všichni, každé dítě se postupně projde uličkou a přečte si vzkazy.

Reflexe hodiny, porovnání informací z policejního záznamu a článků z jejich novin, názory na ostatní pachatele.

Popis skupiny

Skupina páté třídy je specifická v tom, že je složena ze sedmi dětí z 5. A, ze sedmi dětí z 5. B, a ze sedmi dětí z 5. C. Tím se zrušily původní skupinky při ostatních hodinách, je zde možnost pro vytvoření nových přátelství a kooperaci mezi poměrně neznámými dětmi.

Výhodou pro frontální výuku a zároveň nevýhodou pro dramatickou výchovu je počáteční odstup od jakékoli interakce s někým jiným, než s kamarádem ze třídy. Tento odstup a ostych se snažím nabourávat během celého roku a právě zapojením metod a technik dramatické výchovy se můj cíl daří. Děti mají poměrně dobré znalosti angličtiny, stejně tak mají dobře osvojeny studijní návyky. Skupina se skládá z jedenácti chlapců a deseti dívek.

Reflexe hodiny

Dětem se líbila forma hodiny i příběh. Pátrání po předmětech, vstup do rolí detektiva, novináře a dalších jim ze začátku dělalo problém, ale rychle se adaptovaly a otevřely (díky tomu, že nemusely mluvit za sebe, ale jednaly v roli za postavu). Zajímavé bylo, že vytvořily pouze dva druhy novin - bulvární a seriózní. Ostatní druhy neznaly, nebo jim nepřišlo dobré do jiných druhů novin sepisovat zprávu zrovna o loupeži. Zloděje si určili a byly o jeho vině přesvědčení, proto nebyl další bod lekce nutný. Já jako vedoucí musím jasně vědět, kdo loupež spáchal a hlavně jeho motiv. Nechtěl jsem jim svou odpověď říct, ale v tomto literárním žánru, to je nutné.

Touto lekcí chci poukázat na rozdílnost v jazykové úrovni, tím pádem i ve volbě aktivit, kdy osvojená gramatika umožňuje větší škálu aktivit dramatické výchovy i rozdílný typ lekcí.

Dramatika a cizí jazyky Francouzština